Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo >

Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Nội dung hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME. NET 2015

 

1.Hướng dẫn xem báo cáo

2.Hướng dẫn lọc dữ liệu trên báo cáo theo các tiêu chí khác nhau

3.Hướng dẫn Ẩn/Hiện cột trên báo cáo

4.Hướng dẫn thêm cột trên báo cáo

5.Hướng dẫn thêm mẫu trên báo cáo mới

6.Hướng dẫn cất báo cáo để lần sau xem lại

7.Hướng dẫn xuất và in báo cáo

8.Thực hành cách tạo và xem báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015