Hướng dẫn lọc dữ liệu trên báo cáo theo các tiêu chí khác nhau

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo > Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015 >

Hướng dẫn lọc dữ liệu trên báo cáo theo các tiêu chí khác nhau

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lọc dữ liệu trên các báo cáo theo các tiêu chí khác nhau

Cách thao tác

HDSD_BAOCAO_HDXEMBAOCAO_b6        

Từ màn hình báo cáo đang hiển thị dạng lưới, người dùng có thể lọc dữ liệu trên các cột theo các tiêu chí khác nhau, ví dụ: trên báo cáo Sổ chi tiết bán hàng, có thể lọc theo mặt hàng (mã, tên) để xem chi tiết các giao dịch bán hàng của mặt hàng này. Khi thực hiện lọc dữ liệu có thể tùy chỉnh tìm theo các điều kiện khác nhau như: Bắt đầu với, Chứa, …

 

Xem thêm