Thực hành Cách tạo và xem báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo > Hướng dẫn xem và tùy biến báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015 >

Thực hành Cách tạo và xem báo cáo quản trị trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Thực hành Cách tạo và xem báo cáo trên MISA SME.NET 2015:

1.Ví dụ 1: Cách tạo và xem Báo cáo tổng hợp tồn trên nhiều kho (dạng bảng chéo) trên MISA SME.NET 2015

2.Ví dụ 2: Chi tiết công nợ phải thu theo mặt hàng trên MISA SME.NET 2015