Tùy chỉnh báo cáo

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Tiện ích > Báo cáo >

Tùy chỉnh báo cáo

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép tùy chỉnh ẩn báo cáo và sắp xếp thứ tự báo cáo trên danh sách.

Cách thao tác

Trên màn hình danh sách báo cáo, nhấn nút Tùy chỉnh báo cáo, xuất hiện giao diện Tùy chỉnh báo cáo

Danh_sach_bao_cao_02

oĐể ẩn báo cáo: Tích chọn vào báo cáo cần ẩn trên danh sách

oĐể sắp xếp thứ tự báo cáo: Chọn báo cáo cần sắp xếp thứ tự, nhấn mũi tên lên trên hoặc xuống dưới đển chuyển báo cáo đó đến thứ tự mong muốn.

Nhấn Đồng ý để lưu lại việc thiết lập.