Cho phép thiết lập công thức tính lương, thiết lập Tài khoản hạch toán cho từng cột trên Bảng lương.

Cách thao tác

Trên giao diện chi tiết bảng lương, nhấn chuột phải vào cột trên Bảng lương cần thiết lập công thức, chọn chức năng Lập công thức cho cột, xuất hiện giao diện:

Lap_cong_thuc_tinh_luong

Tab Công thức tính:

Tại dòng Công thức, thiết lập công thức bằng cách nhấn đúp chuột vào dòng ký hiệu các cột để chọn vào công thức, sử dụng các phép +, -, *, / hoặc các ký hiệu khác trên giao diện để thiết lập.

Nhấn Kiểm tra công thức để kiểm tra tính hợp lệ của công thức đã thiết lập.

Tab Thiết lập phân bổ và hạch toán:

Lap_cong_thuc_tinh_luong_01

Tích chọn "Khoản lương, bảo hiểm, kinh phí công đoàn cần phân bổ chi phí": Nếu khoản lương nào có nhu cầu phân bổ thì tích chọn vào đây, cột nào tích chọn thì mới lấy lên Bảng phân bổ lương.