Hạch toán chi phí lương

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Tiền lương >

Hạch toán chi phí lương

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ hạch toán chi phí lương được lập từ các bảng lương trên tab Tính lương.  

HDSD_TIENLUONG_HACHTOANCHIPHILUONG_manhinhds

Trên tab Hạch toán chi phí, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ hạch toán chi phí lương

Xem thêm

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ