Thuế

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ >

Thuế

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Thuế trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ doanh nghiệp tính và lập tờ khai cho các loại thuế sau:

Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thuế thu nhập cá nhân

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Thuế tài nguyên

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ Thuế tại đây