Thuế thu nhập cá nhân

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Thuế >

Thuế thu nhập cá nhân

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 334, 623, 627, 641, 642...                

Có TK 3335                                       Thuế thu nhập cá nhân

Ví dụ

Ngày 31/01/2015, kế toán hạch toán thuế TNCN tạm tính hàng tháng của nhân viên.

Ngày 31/12/2015, kế toán quyết toán thuế TNCN cả năm của doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Bảng tính lương hạch toán chi phí lương đã được hạch toán thuế TNCN, trường hợp đơn vị không tính lương trên phần mềm MISA SME.NET 2015 sẽ hạch toán thuế TNCN ở tại phần chứng từ nghiệp vụ khác với các thao tác chi tiết như sau:

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

Thue_TNCN_Themchungtunopthuecanam_01

Hạch toán bút toán xác định số thuế TNCN tạm nộp hàng quý hoặc cuối năm, sau đó nhấn Cất.