Thuế tiêu thụ đặc biệt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Thuế >

Thuế tiêu thụ đặc biệt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Xác định số thuế tiêu thụ đặc biệt đã được xác định tiêu thụ trong kỳ

Nợ TK 511, 512...

Có TK 3332                           Thuế tiêu thụ đặc biệt

2. Hạch toán thuế tiêu thụ đặc biệt của hàng nhập khẩu

Nợ TK 152, 156, 211, 611

Có TK 3332                           Thuế tiêu thụ đặc biệt

Có TK 511                                   Doanh thu bán hàng

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Khai báo vật tư, hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB: khi khai danh mục vật tư, hàng hóa, dịch vụ cần chọn nhóm HHDV chịu thuế TTĐB:

To_khai_TTĐB_01

1. Lập tờ khai thuế TTĐB lần đầu:

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế TTĐB (01/TTĐB) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế TTĐB trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

24.40.1

Chọn kỳ tính thuế: Tờ khai tháng/Tờ khai lần phát sinh

Tích chọn Tờ khai lần đầu

Tích chọn phụ lục kèm theo

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế TTĐB:

24.40.2

Nhập thông tin vào phụ lục và tờ khai, sau đó nhấn <<Cất>>. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

2. Lập tờ khai thuế TTĐB bổ sung:

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế GTGT khấu trừ trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

Thue_ThueTTDB_Chonkytinhthue_lan2

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý

Tích chọn Tờ khai bổ sung

Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung điều chỉnh

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT khấu trừ:

Thue_TTDB_TokhaiBosung_01

Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu từ khai cũ lên, tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai.

Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh.

Nếu phải nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp.

Nhập thêm các thông tin khác và nhấn Cất. Tại đây, in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT, thuế TTĐB riêng thì vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT, thuế TTĐB ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng".