Thuế tài nguyên

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Thuế >

Thuế tài nguyên

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 6278                

Có TK 3336                Thuế tài nguyên

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế tài nguyên được hạch toán trên phần mềm như sau:

Bước 1: Hạch toán thuế tài nguyên

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

HDNV_Thue_ThueTainguyen_b1

Khai báo các thông tin Diễn giải, hạch toán,..., sau đó nhấn Cất.

Bước 2: Lập tờ khai thuế tài nguyên

Vào phân hệ Thuế. Chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) hoặc nhấn chọn chức năng Tờ khai thuế tài nguyên (01/TAIN) trên thanh tác nghiệp

HDNV_THue_Tainguyen_b2

Chương trình đã tích mặc định Tờ khai lần đầu khi thực hiện khai báo lần đầu. Tương tự khi có nhu cầu chỉnh sửa bổ sung thì sẽ tích chọn Tờ khai bổ sung.

Nhấn nút Đồng ý

HDNV_THue_tainguyen_b3

NOTE_iconnote Phần mềm còn cho phép kế toán có thể lập được Tờ khai thuế tài nguyên tạm tính hàng tháng/quý và Tờ khai quyết toán thuế tài nguyên vào cuối năm bằng cách vào phân hệ Thuế và chọn tờ khai tương ứng bên thanh tác nghiệp.