Thuế thu nhập doanh nghiệp

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Thuế >

Thuế thu nhập doanh nghiệp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Hàng quý, doanh nghiệp xác định số thuế Thu nhập doanh nghiệp tạm nộp

Nợ TK 8211                      Chi phí thuế TNDN hiện hành

Có TK 3334                Thuế thu nhập doanh nghiệp

2. Cuối năm xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm tài chính

Nếu thuế TNDN thực tế phải nộp < thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 3334                Thuế thu nhập doanh nghiệp

Có TK 821            Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Nếu số TNDN thực tế phải nộp > thuế TNDN tạm nộp hàng quý trong năm

Nợ TK 821                 Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp (8211)

Có TK 3334          Thuế thu nhập doanh nghiệp

Ví dụ

Ngày 31/3/2015, kế toán hạch toán thuế TNDN tạm tính hàng quý cho doanh nghiệp 15.000.000

Ngày 31/12/2015, kế toán quyết toán thuế TNDN cả năm của doanh nghiệp.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế TNDN được hạch toán trên phần mềm như sau:

Bước 1: Hạch toán tạm tính thuế TNDN hàng quý

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

HDNV_THue_ThueDN_B1

Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất

Bước 2: Cuối năm lập tờ khai quyết toán thuế TNDN

Vào phân hệ Thuế. Chọn chức năng Thêm\Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) hoặc nhấn chọn chức năng Quyết toán thuế TNDN năm (03/TNDN) trên thanh tác nghiệp

HDNV_Thue_ThueDN_b2

Chương trình đã tích mặc định Tờ khai lần đầu khi thực hiện khai báo lần đầu. Tương tự khi có nhu cầu chỉnh sửa bổ sung thì sẽ tích chọn Tờ khai bổ sung.

Tích chọn mức thuế suất mà doanh nghiệp áp dụng

Tích chọn phụ lục kê khai kèm theo ở tab Chọn phụ lục kê khai

Nhấn nút Đồng ý

HDNV_Thue_ThueDN_b3

Khai báo các thông tin cần thiết, nhấn Cất

Bước 3: Hạch toán chênh lệch giữa số thuế TNDN tạm tính với số được quyết toán

Vào phân hệ Tổng hợp\tab Chứng từ nghiệp vụ khác, chọn chức năng Thêm\Chứng từ nghiệp vụ khác:

HDNV_Thue_ThueDN_b4

Khai báo các thông  tin diễn giải, hạch toán,... sau đó nhấn Cất.