Thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Thuế >

Thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Hạch toán khi mua hàng

Nợ TK 152, 156, 632...(Giá trị bao gồm cả thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 331...                Tổng giá thanh toán

2. Hạch toán khi bán hàng

Nợ TK 111, 112, 131...                        Tổng giá thanh toán

Có TK 511, 512...

3. Cuối tháng, kế toán tính, xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

Nợ TK 511                                                  

Có TK 33311                                Thuế GTGT phải nộp

Mô tả nghiệp vụ

Phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên GTGT áp dụng cho đơn vị có hoạt động mua, bán, chế tác vàng, bạc, đá quý và được thực hiện như sau:

1.Tập hợp hóa đơn, chứng từ xác định giá vốn của vàng, bạc, đá quý mua vào dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng như:

Chứng từ mua vàng, bạc, đá quý không qua kho.

Phiếu xuất kho bán vàng, bạc, đá quý.

2.Tập hợp hóa đơn, chứng từ xác định doanh thu bán vàng, bạc, đá quý như:

Hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý, bao gồm cả tiền công chế tác, các khoản phụ thu, phí thu thêm (nếu có).

Hóa đơn giảm giá hàng bán, trả lại hàng bán (của hóa đơn bán vàng, bạc, đá quý).

3. Lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT.

Xem phim hướng dẫn:

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế GTGT được thực hiện qua các bước sau:

Bước 1: Hạch toán hóa đơn đầu vào.

 Ví dụ: Mua vàng, bạc, đá quý chuyển thẳng cho khách hàng.

html.clip0058

Bước 2: Hạch toán hóa đơn đầu ra.

 Ví dụ: Bán vàng, bạc, đá quý.

html.clip0059

 

Bước 3: Lập tờ khai thuế giá trị gia tăng trực tiếp trên giá trị gia tăng (03/GTGT).

I.Lập tờ khai lần đầu

1.Vào phân hệ Thuế.

2.Chọn Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT).

3.Chọn Kỳ tính thuế.

4.Tích chọn Tờ khai lần đầu.

5.Nhấn Đồng ý.

html.clip0060

6.Tại giao diện Tờ khai thuế giá trị gia tăng nhấn Chọn CT doanh thu.

Giao diện Chọn chứng từ doanh thu sẽ lấy lên các chứng từ thuộc kỳ tính thuế và chưa được kê lên tờ khai khác (Tờ khai thuế GTGT khấu trừ, tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu) bao gồm:

oHóa đơn bán hàng

oHóa đơn hàng bán bị trả lại

oHóa đơn giảm giá hàng bán

7.Bỏ tích chọn chứng từ không phải là chứng từ xác định doanh thu bán vàng, bạc, đá quý.

html.clip0061

8.Tại giao diện Tờ khai thuế giá trị gia tăng nhấn Chọn CT giá vốn.

Giao diện Chọn chứng từ giá vốn sẽ lấy lên các chứng từ hạch toán giá vốn như: chứng từ mua hàng không qua kho chuyển thẳng cho khách hàng, phiếu xuất kho bán hàng. Thuộc kỳ tính thuế và chưa được kê lên tờ khai khác (Tờ khai thuế GTGT khấu trừ, tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư, tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu).

9.Bỏ tích chọn chứng từ không phải là chứng từ hạch toán giá vốn của vàng, bạc, đá quý mua vào dùng cho mua bán, chế tác vàng, bạc, đá quý bán ra tương ứng.

 

html.clip0062

10.Nhấn Cất để lưu tờ khai.

html.clip0063

II.Lập tờ khai bổ sung

1.Vào phân hệ Thuế.

2.Chọn Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên GTGT (03/GTGT).

3.Chọn Kỳ tính thuế.

4.Tích chọn Tờ khai bổ sung.

5.Tại Ngày lập KHBS, nhập ngày lập tờ khai bổ sung.

6.Nhấn Đồng ý.

html.clip0064

7.Nhập lại các giá trị kê khai đúng vào tờ khai bổ sung.

8.Nhấn Tổng hợp KHBS.

html.clip0065

9.Số liệu sẽ tự động cập nhật vào Bản giải trình khai bổ sung, điều chỉnh như sau.

html.clip0066

10.Nhấn Cất để lưu tờ khai.