Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Thuế >

Thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Hạch toán khi mua hàng

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611...(Giá trị bao gồm cả thuế GTGT)

Có các TK 111, 112, 331...                   Tổng giá thanh toán

2. Hạch toán khi bán hàng

Nợ TK 111, 112, 131...                               Tổng giá thanh toán

Có TK 511, 512...

3. Cuối tháng, kế toán tính, xác định số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

Nợ TK 511                                                  

Có TK 33311                                            Thuế GTGT phải nộp

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ thuế GTGT, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

1.Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ bán ra để ghi nhận doanh thu (bao gồm cả thuế GTGT)

2.Cuối kỳ, lập tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu và hạch toán thuế GTGT phải nộp

Ví dụ

Căn cứ vào các chứng từ bán hàng trong tháng 1, ngày 01/02/2015 kế toán thuế thực hiện lập Tờ khai thuế GTGT trưc tiếp trên doanh thu và hạch toán thuế GTGT phải nộp

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

NOTE_iconnote Để lập được tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu, khi tạo dữ liệu kế toán NSD phải chọn phương pháp tính thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:

HDTN_THue_ThueGTGTtructieptrendt_b1

Nghiệp vụ thuế GTGT được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

 

Bước 1: Hạch toán thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

Vào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng.

Thêm chứng từ bán hàng có phát sinh thuế GTGT đầu ra:

HDTN_THue_ThueGTGTtructieptrendt_b2

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất

Bước 2: Lập Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu

Lập tờ khai thuế GTGT lần đầu

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

To_khai_GTGT_TT_03

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý/Tờ khai lần phát sinh

Tích chọn Tờ khai lần đầu

Tích chọn các phụ lục kèm theo

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế GTGT dành cho người tính thuế theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu

To_khai_GTGT_TT_02

Chương trình tự động lấy dữ liệu lên bảng kê và tờ khai. NSD có thể tự thêm dòng hoặc xóa dòng trên Bảng kê

Kiểm tra lại thông tin và nhấn Cất tờ khai. Tại đây, NSD in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế

Lập tờ khai thuế GTGT bổ sung

Tại phân hệ Thuế, Chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu (04/GTGT) bên thanh tác nghiệp (hoặc chọn chức năng Thêm\Tờ khai thuế GTGT TT trên doanh thu trên thanh công cụ), xuất hiện giao diện chọn kỳ tính thuế:

To_khai_GTGT_TT_05

Chọn kỳ tính thuế: Tháng/Quý/Tờ khai lần phát sinh

Tích chọn Tờ khai bổ sung

Nhập ngày lập bản giải trình khai bổ sung

Nhấn Đồng ý, xuất hiện giao diện chi tiết tờ khai thuế bổ sung thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu:

To_khai_GTGT_TT_06

Tab Tờ khai: chương trình tự động lấy dữ liệu tờ khai cũ lên, NSD tự nhập thông tin điều chỉnh vào từng chỉ tiêu trên tờ khai bổ sung.

Sau đó, nhấn Tổng hợp KHBS trên thanh công cụ, chương trình sẽ tự động lấy các chỉ tiêu bị điều chỉnh lên Bản giải trình khai bổ sung.

Nếu phải nộp thêm thuế, chương trình sẽ tự động hiển thị số ngày nộp chậm và số tiền chậm nộp.

NSD nhập thêm các thông tin khác và nhấn Cất. Tại đây, NSD in báo cáo để nộp cho cơ quan thuế.

NOTE_iconnote Đối với dữ liệu đa chi nhánh, nếu chi nhánh nào đăng ký kê khai nộp thuế GTGT riêng thì quý vị vào danh mục cơ cấu tổ chức của chi nhánh đó, tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng", khi đó chi nhánh mới có quyền lập tờ khai thuế GTGT riêng cho chi nhánh. Khi lập tờ khai thuế GTGT ở tổng công ty, hệ thống sẽ tự động lấy dữ liệu từ các hóa đơn mua vào, bán ra của các chi nhánh hạch toán phụ thuộc không tích chọn "Kê khai thuế GTGT, TTĐB riêng"