Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Thuế >

Thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

1. Hạch toán thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Nợ TK 152, 153, 156, 211, 213, 611...

Nợ TK 133                                                  Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)

Có các TK 111, 112, 331...                   Tổng giá thanh toán

2. Xác định thuế GTGT đầu ra phải nộp

Nợ TK 111, 112, 131...                               Tổng giá thanh toán

Có TK 33311                                        Thuế GTGT đầu ra

Có TK 511

3. Cuối tháng, kế toán tính, xác định số thuế GTGT được khấu trừ với số thuế GTGT đầu ra và số thuế GTGT phải nộp trong kỳ

Nợ TK 33311                                              Thuế GTGT đầu ra

Có TK 133                                            Thuế GTGT được khấu trừ (1331, 1332)    

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nghiệp vụ thuế GTGT, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

1.Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ mua hàng, dịch vụ để ghi nhận thuế GTGT đầu vào

2.Kế toán tập hợp các hóa đơn, chứng từ bán ra để ghi nhận thuế GTGT bán ra

3.Lập tờ khai thuế GTGT

4.Cuối kỳ, thực hiện khấu trừ thuế GTGT  

Ví dụ

Căn cứ vào các chứng từ mua vào, bán ra có phát sinh thuế GTGT trong tháng 1, ngày 01/02/2015 kế toán thuế thực hiện lập Tờ khai và thực hiện khấu trừ thuế GTGT trong tháng 2.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ thuế GTGT được thực hiện trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: Hạch toán thuế GTGT đầu vào

oVào phân hệ Mua hàng\tab Mua hàng hóa, dịch vụ.

oThêm chứng từ mua hàng có phát sinh thuế GTGT đầu vào:

HDTN_THUE_ThueGTGTtheoppkhautru_b1

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. NSD phải chọn nhóm HHDV thì chứng từ mua hàng lập ra mới được lấy lên bảng kê mua vào

  2. Có thể hạch toán thuế GTGT đầu vào trên các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp.

Bước 2: Hạch toán thuế GTGT đầu ra

oVào phân hệ Bán hàng\tab Bán hàng.

oThêm chứng từ bán hàng có phát sinh thuế GTGT đầu ra:

HDTN_THUE_ThueGTGTtheoppkhautru_b2

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất

NOTE_iconnote Có thể hạch toán thuế GTGT đầu ra trên các phân hệ: Quỹ, Ngân hàng, Tổng hợp.

Bước 3: Lập Tờ khai thuế GTGT cùng bảng kê mua vào, bán ra

oVào phân hệ Thuế, chọn chức năng Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT) bên thanh tác nghiệp:

Chon_ky_tinh_thue_01

oChọn kỳ và năm tính thuế, tích chọn các phụ lục kèm theo tờ khai thuế GTGT, sau đó nhấn Đồng ý:

To_Khai_Thue_GTGTKT_01

oHệ thống tự động lấy thông tin lên tờ khai và các phụ lục kèm theo, tuy nhiện vẫn cho sửa đổi, bổ sung thông tin.

oSau khi khai báo và kiểm tra thông tin trên tờ khai và phụ lục, nhấn Cất.

NOTE_iconnote 1. Tùy thuộc vào nhu cầu, kế toán có thể lựa chọn lập Tờ khai thuế GTGT khấu trừ (01/GTGT), Tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (02/GTGT) hoặc Tờ khai thuế GTGT trực tiếp trên doanh thu (04/GTGT).

 2. Trường hợp nếu có hóa đơn nào trong kỳ chưa đủ thông tin thì phần mềm không lấy lên bảng kê nhưng có thông báo cho NSD biết để kiểm tra lại. NSD sửa lại các thông tin còn thiếu rồi sửa lại tờ khai để phần mềm cập nhật lại số liệu

Bước 4: Khấu trừ thuế GTGT và xác định số thuế phải nộp

oVào phân hệ Thuế, chọn chức năng Khấu trừ thuế GTGT bên thanh tác nghiệp.

oChọn tháng và năm khấu trừ, sau đó nhấn Đồng ý:

Thue GTGT_ Theo PP Khau tru_Khau_tru_thue_GTGT_01

oHệ thống sẽ tự động tổng hợp các phát sinh thuế GTGT đầu vào và đầu ra phát sinh trong kỳ khấu trừ.

oNhất Cất, hệ thống sẽ tự động khấu giữa thuế đầu vào và đầu ra