Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Chi tiền mặt >

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 3382             Kinh phí công đoàn

Nợ TK 3383             Bảo hiểm xã hội

Nợ TK 3384             Bảo hiểm y tế

Nợ TK 3389             Bảo hiểm thất nghiệp (QĐ48)

Nợ TK 3386             Bảo hiểm thất nghiệp (TT200)

Có TK 111         Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty phát sinh các nghiệp vụ nộp bảo hiểm cho nhân viên, thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào Bảng lương của nhân viên, nhân viên chịu trách nhiệp nộp bảo hiểm sẽ lập yêu cầu chi tiền mặt để nộp bảo hiểm.

2.Kế toán thanh toán lập Phiếu chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ

4.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi sổ kế toán tiền mặt

5.Sau khi nộp bảo hiểm xong, nhân viên đi nộp thuế sẽ giao lại cho kế toán thanh toán giấy xác nhận nộp bảo hiểm của cơ quan bảo hiểm.  

Ví dụ

Ngày 5/02/2015, nhân viên mang tiền đi nộp thuế bảo hiểm cho nhân viên trong tháng 1. Cụ thể:

Bảo hiểm xã hội: 22.568.000 đ

Bảo hiểm y tế: 3.906.000đ

Bảo hiểm thất nghiệp: 1.736.000 đ  

Kinh phí công đoàn: 2.604.000 đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ hạch toán chi phí BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ nộp bảo hiểm bằng tiền mặt:

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Nộp bảo hiểm:

HDNV_QUY_CHI_Noptienbaohiem_01

oSau khi tích chọn các loại bảo hiểm phải nộp, nhấn Nộp bảo hiểm => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi nộp tiền bảo hiểm:

HDNV_QUY_CHI_Noptienbaohiem_PhieuchinopBH_01

oKiểm tra chứng từ phiếu chi, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ chi nộp bảo hiểm và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_CHi_Nopbaohiem_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Nộp bảo hiểm

Thủ quỹ