Chi tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ >

Chi tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Quỹ trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ chi tiền mặt sau:

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Chi tạm ứng cho nhân viên bằng tiền mặt

Mang tiền mặt gửi vào ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền mặt

Nộp các loại thuế khác bằng tiền mặt (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền mặt

Trả lương bằng tiền mặt

Chi khác bằng tiền mặt