Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Chi tiền mặt >

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 331             Phải trả cho người bán

Có TK 111       Tiền mặt (1111, 1112)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty trả nợ cho nhà cung cấp bằng tiền mặt, thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi trả nợ hoặc công ty (nhà cung cấp) đến đòi nợ, kế toán thanh toán sẽ lập Phiếu chi.

2.Chuyển Phiếu chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt

3.Thủ quỹ căn cứ vào Phiếu chi đã được duyệt, thực hiện xuất quỹ tiền mặt và ghi sổ quỹ

4.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu chi có chữ ký của thủ quỹ và người nhận tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

=> Nếu công ty trả tiền trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, thì sẽ chỉ phải trả cho nhà cung cấp số tiền sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515.  

Ví dụ

Ngày 10/02/2015, doanh nghiệp trả tiền nợ cho công ty TNHH Minh Anh theo các hóa đơn đã mua hàng trước đó, số tiền trả là 11.000.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa trả tiền cho nhà cung cấp được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ trả nợ nhà cung cấp bằng tiền mặt

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Trả tiền nhà cung cấp:

HDNV_QUY_CHi_TratiennhaCC_01

NOTE_iconnoteNSD có thể nhập số tiền trả nhà cung cấp theo chứng từ vào cột Số trả, sau khi nhập xong hệ thống sẽ tự động đánh dấu vào chứng từ vừa nhập, đồng thời tự động cập nhật số liệu tổng vào cột Số tiền

oSau khi chọn xong phương thức thanh toán, thông tin nhà cung cấp và chứng từ công nợ phải trả, nhấn Trả tiền => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu chi trả tiền nhà cung cấp:

HDNV_QUY_CHI_tranonhaCC_PhieuchitratienNCC_01

oKiểm tra chứng từ phiếu chi, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu chi cần in.

NOTE_iconnote 1. Nghiệp vụ "Trả tiền nhà cung cấp" có thể được thực hiện trên phân hệ Mua hàng. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây

  2. Nếu trả tiền bằng ngoại tệ thì phần mềm sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá

  3. Sau khi thực hiện trả tiền nhà cung cấp xong, phần mềm sẽ tự động giảm trừ số phải trả cho nhà cung cấp theo từng hóa đơn

 

Vai trò Thủ quỹ: sẽ thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ chi trả tiền nhà cung cấp và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_CHI_tranonhaCC_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Trả tiền nhà cung cấp

Thủ quỹ