Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt cùng lúc

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Thu tiền mặt >

Thu tiền trả nợ của nhiều khách hàng bằng tiền mặt cùng lúc

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111              Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131        Phải thu của khách hàng  

Mô tả nghiệp vụ

Khi nhân viên thu được tiền của nhiều khách hàng bằng tiền mặt, sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

1.Sau khi nhận được tiền trả nợ của nhiều khách hàng, nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu.

2.Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.

3.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

=> Nếu khách hàng thanh toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, công ty sẽ chỉ thu số tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 635/Có TK 131.  

Ví dụ

Ngày 06/02/2015, công ty TNHH Trần Anh trả nợ lô hàng mua ngày 01/02/2015 với số tiền phải trả là 40.000.00đ (Công nợ 60.000.000) và công ty TNHH Hoàng Phát trả nợ lô hàng mua ngày 02/02/2015 với số tiền phải trả là 20.000.000đ (công nợ là 35.000.000)

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu tiền khách hàng hàng loạt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của các khách hàng được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ thu tiền của nhiều khách hàng bằng tiền mặt

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thu tiền khách hàng hàng loạt bên thanh tác nghiệp bên trái màn hình:

oChọn lại loại tiền nếu khác VND

oChọn khoảng thời gian cần lấy thông tin về chứng từ bán hàng, nhấn nút Lấy dữ liệu

HDNV_QUY_Thutienkhachhanghangloat_01

NOTE_iconnoteNSD có thể nhập số tiền thu được theo chứng từ vào cột Số thu, sau khi nhập xong hệ thống sẽ tự động đánh dấu vào những chứng từ vừa nhập, đồng thời tự động cập nhật số liệu tổng vào cột Số tiền

oTích chọn chứng từ thu tiền khách hàng có liên quan và nhập số tiền thu được của khách hàng vào cột Số thu trong trường hợp không thu hết được 100% số tiền nợ của khách hàng, nhấn Thu tiền => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu thu tiền mặt khách hàng hàng loạt:

HDNV_QUY_THutienkhachhanghangloat_Phieuthutienmatkhachhanghangloat_01

oKiểm tra chứng từ phiếu thu, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

NOTE_iconnote 1. Nếu thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ thì phần mềm sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá.

  2. Khi thu tiền khách hàng xong, phần mềm tự động giảm trừ công nợ của khách hàng theo từng hóa đơn.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ thu tiền khách hàng và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_QUY_Thutienkhachhanghangloat_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Thu tiền khách hàng

Thủ quỹ