Thu tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ >

Thu tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Quỹ trên phần mềm MISASME.NET 2015 hỗ trợ giải quyết những nghiệp vụ thu tiền mặt sau:

Rút tiền gửi ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền mặt

Hoàn thuế GTGT bằng tiền mặt

Thu hoàn ứng bằng tiền mặt sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Thu khác bằng tiền mặt