Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quỹ > Thu tiền mặt >

Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111              Tiền mặt (1111, 1112)

Có TK 131        Phải thu của khách hàng  

Mô tả nghiệp vụ

Khi khách hàng mang tiền mặt đến trả nợ, sẽ phát sinh một số hoạt động sau:

1.Sau khi nhận được tiền trả nợ của khách hàng, nhân viên sẽ yêu cầu kế toán thanh toán lập Phiếu thu.

2.Thủ quỹ sẽ căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền mặt, đồng thời ghi sổ quỹ.

3.Kế toán thanh toán căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký của thủ quỹ và người nộp tiền để ghi số kể toán tiền mặt.

=> Nếu khách hàng thanh toán trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, công ty sẽ chỉ thu số tiền sau khi đã trừ đi chiết khấu. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 635/Có TK 131.  

Ví dụ

Ngày 03/02/2015, công ty TNHH Tiến Đạt trả nợ cho các hóa đơn đã mua hàng, số tiền trả là 114.400.000đ

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu nợ khách hàng bằng tiền mặt" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa thanh toán của khách hàng được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán thanh toán: sẽ thực hiện hạch toán nghiệp vụ thu tiền khách hàng bằng tiền mặt

oVào phân hệ Quỹ\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền khách hàng:

oTích chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt

oNhập thông tin khách hàng thu tiền, nhấn nút Lấy dữ liệu

HDNV_Quy_Khachangtranobangtienmat_thutienkhachang_P1_01

oTích chọn chứng từ thu tiền khách hàng có liên quan, nhấn Thu tiền => phần mềm tự động sinh ra chứng từ Phiếu thu tiền mặt khách hàng:

HDNV_Quy_Khachhangtratienmat_Phieuthutienmatkhachhang_01

oKiểm tra chứng từ phiếu thu, sau đó nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu phiếu thu cần in.

NOTE_iconnote 1. Nghiệp vụ "Thu tiền khách hàng" có thể được thực hiện trên phân hệ Bán hàng. Ngoài ra, có thể thực hiện chức năng thu tiền cho nhiều khách hàng cùng lúc bằng cách vào menu Nghiệp vụ\Quỹ\Thu tiền khách hàng hàng loạt.

  2. Nếu thu tiền khách hàng bằng ngoại tệ thì phần mềm sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá.

  3. Khi thu tiền khách hàng xong, phần mềm tự động giảm trừ công nợ của khách hàng theo từng hóa đơn.

Vai trò Thủ quỹ: thực hiện ghi sổ quỹ tiền mặt:

oVào với vai trò Thủ quỹ, chọn tab Đề nghị thu, chi.

oChọn chứng từ thu tiền khách hàng và nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ quỹ tiền mặt:

HDNV_Quy_khachhangtratienmat_vaitrothuquy_01

NOTE_iconnote Để in Sổ quỹ tiền mặt, NSD nhấn chọn tab Sổ quỹ tiền mặt, nhấn Chọn tham số, sau đó thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Thu tiền khách hàng

Thủ quỹ