Thu tiền khách hàng hàng loạt

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Thu tiền khách hàng hàng loạt

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập chứng từ thu tiền cho nhiều khách hàng cùng lúc bằng tiền mặt hoặc thông qua chuyển khoản ngân hàng, chi tiết theo từng chứng từ bán hàng.

Cách thao tác

hmtoggle_plus1Thu tiền khách hàng hàng loạt bằng tiền mặt

Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Quỹ)\Thu tiền khách hàng hàng loạt => hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ bán hàng chưa thu tiền.

Chọn phương thức thanh toán là Tiền mặt.

Lựa chọn loại tiền và thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ bán hàng chưa thu tiền có loại tiền và ngày chứng từ thuộc vào thời gian đã chọn.

Việc nhập số tiền thu được của các khách hàng sẽ được thực hiện trên phần mềm theo một trong hai trường hợp sau:

oTrường hợp nhập tổng số tiền công nợ thu được của các khách hàng (không gắn với hoá đơn bán hàng cụ thể nào) => sau khi nhập vào phần mềm hệ thống sẽ ưu tiên tích chọn trả nợ cho các chứng từ bán hàng cũ trước, rồi mới đến chứng từ bán hàng mới sau, không phân biệt khách hàng nào cả.

HDSD_BANHANG_thutienkhachhanghangloat_tienmat_b1

oTrường hợp thu được tiền theo từng hoá đơn bán hàng đã phát sinh:

HDSD_BANHANG_thutienkhachhanghangloat_Tienmat_b2

Sau khi khai báo xong số tiền thu được của các khách hàng, có thể nhập tỷ lệ chiết khấu thanh toán (nếu có), sau đó nhấn Thu tiền => hệ thống sẽ tự động sinh ra phiếu thu tiền khách hàng hàng loạt:

HDSD_BANHANG_thutienkhachhanghangloat_tienmat_b3

Kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động sinh ra:

oThông tin chung: hệ thống đã tự sinh ra lý do nộp và chứng từ tham chiếu => khai báo bổ sung các thông tin còn thiếu như: người nộp, địa chỉ, nhân viên thu nợ... (nếu có).

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ thu tiền khách hàng, chiết khấu thanh toán (nếu có) => mỗi khách hàng là một dòng định khoản.

Sau khi kiểm tra và nhập bổ sung thông tin cho phiếu thu tiền khách hàng hàng loạt, nhấn Cất.

hmtoggle_plus1Thu tiền khách hàng hàng loạt bằng tiền gửi ngân hàng

Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng (hoặc Ngân hàng)\Thu tiền khách hàng hàng loạt => hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ bán hàng chưa thu tiền.

Chọn phương thức thanh toán là Tiền gửi.

Lựa chọn loại tiền và thời gian, sau đó nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống sẽ tự động liệt kê các chứng từ bán hàng chưa thu tiền có loại tiền và ngày chứng từ thuộc vào thời gian đã chọn.

Việc nhập số tiền thu được của các khách hàng sẽ được thực hiện trên phần mềm theo một trong hai trường hợp sau:

oTrường hợp nhập tổng số tiền công nợ thu được của các khách hàng (không gắn với hoá đơn bán hàng cụ thể nào) => sau khi nhập vào phần mềm hệ thống sẽ ưu tiên tích chọn trả nợ cho các chứng từ bán hàng cũ trước, rồi mới đến chứng từ bán hàng mới sau, không phân biệt khách hàng nào cả.

HDSD_BANHANG_thutienkhachhanghangloat_tiengui_b1

oTrường hợp thu được tiền theo từng hoá đơn bán hàng đã phát sinh:

HDSD_BANHANG_thutienkhachhanghangloat_tiengui_b2

Sau khi khai báo xong số tiền thu được của khách hàng, có thể nhập tỷ lệ chiết khấu thanh toán (nếu có), sau đó nhấn Thu tiền => hệ thống sẽ tự động sinh ra chứng từ thu tiền gửi khách hàng hàng loạt:

HDSD_BANHANG_Thutienkhachhanghangloat_TIENGUI_Cohoadon_phan2-01

Kiểm tra lại các thông tin do hệ thống tự động sinh ra:

oThông tin chung: hệ thống đã tự sinh ra lý do nộp và chứng từ tham chiếu => nhập bổ sung thông tin tài khoản ngân hàng được khách hàng chuyển trả tiền.

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oThông tin hạch toán: hệ thống đã tự động hạch toán nghiệp vụ thu tiền khách hàng, chiết khấu thanh toán (nếu có)  => mỗi khách hàng là một dòng định khoản.

Sau khi kiểm tra và nhập bổ sung thông tin cho phiếu thu tiền gửi khách hàng hàng loạt, nhấn Cất.

NOTE_iconnote1. Sau khi lưu chứng từ thu tiền khách hàng, kế toán có thể chọn chức năng In trên thanh công cụ để chọn mẫu chứng từ thu tiền khách hàng cần in. Có thể in theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ)

            2. Các chứng từ thu tiền khách hàng (tiền mặt hoặc tiền gửi) sẽ được lưu độc lập trên từng hệ thống sổ quản trị hoặc sổ tài chính. Đồng thời, sẽ được lưu trữ trên tab Thu, chi tiền của phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng.

            3. Để sửa lại nội dung các chứng từ bán hàng hàng đã được lập chứng từ thu tiền khách hàng, cần phải xoá chứng từ thu tiền khách hàng trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng trước khi sửa.

Xem thêm

     1. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus12. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus13. Các tiện ích khi khai báo chứng từ thu tiền khách hàng hàng loạt
hmtoggle_plus14. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ