Thu, chi tiền

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Ngân hàng >

Thu, chi tiền

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các chứng từ thu, chi bằng tiền gửi ngân hàng của doanh nghiệp.

HDSD_NGANHANG_thuchitien_manhinhds

Trên tab Thu, chi tiền gửi, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập chứng từ thu tiền gửi

8 Lập chứng từ thu tiền khách hàng

8 Lập chứng từ thu tiền cho hàng loạt khách hàng

8 Lập chứng từ chi tiền gửi

8 Lập chứng từ chi tiền cho nhà cung cấp

8 Lập chứng từ chi nộp thuế

8 Lập chứng từ chi nộp bảo hiểm

8 Lập chứng từ chi trả lương

8 Lập chứng từ chuyển tiền nội bộ

Xem thêm

Các nghiệp vụ ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu khác bằng tiền gửi

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng  

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Chuyển tiền nội bộ

Đối chiếu ngân hàng

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

Thiết lập mẫu trên giao diện danh sách thu, chi tiền gửi ngân hàng