Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Chi tiền gửi >

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 331              Phải trả cho người bán

Có TK 112        Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Khi công ty chuyển trả nợ cho nhà cung cấp thông qua tài khoản ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào yêu cầu của nhân viên đi mua hàng, cấp trên hoặc do nhà cung cấp đến đòi nợ, kế toán thanh toán sẽ lập Ủy nhiệm chi.

2.Chuyển Ủy nhiệm chi cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cung cấp, đồng thời lập giấy báo Nợ

4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

=> Nếu công ty trả tiền trong thời hạn được hưởng chiết khấu thanh toán, thì sẽ chỉ phải trả cho nhà cung cấp số tiền sau khi đã trừ chiết khấu thanh toán. Khi đó kế toán thanh toán hạch toán bổ sung thêm bút toán chiết khấu thanh toán: Nợ TK 331/Có TK 515.  

Ví dụ

Ngày 23/01/2015, doanh nghiệp trả tiền nợ cho công ty TNHH Minh Anh, cho lô hàng mua ngày 12/01/2015. Số tiền phải trả là 10.673.000đ

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả tiền nợ nhà cung cấp thông qua chuyển khoản ngân hàng" chỉ thực hiện được khi trên phần mềm đã phát sinh các chứng từ chưa trả tiền cho nhà cung cấp được chọn. Nghiệp vụ này được thực hiện trên phần mềm như sau::

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Trả tiền nhà cung cấp:

Tra_tien_nha_cung_cap_10

Sau khi chọn nhà cung cấp và chứng từ công nợ, nhấn Trả tiền => phần mềm tự động sinh ra chứng từ ủy nhiệm chi trả tiền cho nhà cung cấp:

Tra_tien_nha_cung_cap_11

Nhập thêm các thông tin Tài khoản chi, Tài khản nhận

Kiểm tra chứng từ chi trả tiền cho nhà cung cấp, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

NOTE_iconnote 1. Nghiệp vụ "Trả tiền nhà cung cấp" có thể được thực hiện trên phân hệ Mua hàng.

  2. Nếu trả tiền nhà cung cấp bằng ngoại tệ thì phần mềm sẽ tự động hạch toán nghiệp vụ chênh lệch tỷ giá

  3. Sau khi thực hiện trả tiền khách hàng xong, phần mềm tự động giảm trừ số phải trả cho nhà cung cấp theo từng hóa đơn

Xem thêm

Trả tiền nhà cung cấp