Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Chi tiền gửi >

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 331             Phải trả cho người bán

Có TK 112       Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp công ty ứng trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp, khi đó sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Căn cứ vào hợp đồng mua hàng, trên đó yêu cầu công ty chuyển trả trước một phần tiền mua hàng cho nhà cung cấp, nhân viên mua hàng sẽ yêu cầu chi tiền.

2.Kế toán thanh toán lập Séc hoặc Ủy nhiệm chi, sau đó chuyển cho Kế toán trưởng và Giám đốc ký duyệt.

3.Ngân hàng căn cứ vào Ủy nhiệm chi của công ty sẽ chuyển tiền vào tài khoản của nhà cung cấp, đồng thời lập giấy báo Nợ

4.Căn cứ vào giấy báo Nợ của ngân hàng, kế toán thanh toán sẽ hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

=> Nếu trường hợp trả bằng Séc thì nhân viên đề nghị chi tiền sẽ nhận Séc để chuyển cho nhà cung cấp  

Ví dụ

Theo hợp đồng ký kết với công ty TNHH Phú Vinh:

Ngày 13/01/2015, công ty TNHH Phú Vinh phải giao hàng cho doanh nghiệp. Doanh nghiệp phải trả trước co công ty TNHH Phú Vinh 30% tiền hàng, 70% số tiền còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận được hàng (Giá trị hợp đồng là 84.000.000đ)

Ngày 07/01/2015, doanh nghiệp chuyển khoản từ ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) vào tài khoản của công ty TNHH Phú Vinh để thanh toán trước một phần tiền hàng

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả trước tiền mua hàng cho nhà cung cấp" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Chi tiền.

Chọn nội dung thanh toán là Chi khác:

Tra_truoc_cho_NCC_bang_tien_gui_01

Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ chi tiền gửi cần in.

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập chứng từ chi tiền gửi