Chi tiền gửi

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Ngân hàng > Thu, chi tiền >

Chi tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập tất cả các chứng từ chi tiền ngân hàng như Ủy nhiệm chi, Séc chuyển khoản, Séc tiền mặt liên quan đến việc chi khác tại doanh nghiệp...

Cách thao tác

Tại phân hệ Ngân hàng, chọn chức năng Chi tiền bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm\Chi tiền):

Chi_tien_gui        

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Lựa chọn phương thức thanh toán là: Uỷ nhiệm chi, Séc chuyển khoản hay Séc tiền mặt.

Khai báo các thông tin của chứng từ:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Tài khoản chi: chọn tài khoản ngân hàng có phát sinh nghiệp vụ chi tiền gửi ngân hàng.

Nội dung thanh toán: hệ thống đã tự động liệt kê một số nội dung thanh toán như: Trả các khoản vay, Tạm ứng cho nhân viên và Chi khác (bao gồm các lý do còn lại ngoài các lý do trên) => khi kế toán thay đổi nội dung thanh toán, hệ thống sẽ tự động thay đổi giao diện nhập liệu của chứng từ để phù hợp với việc lưu trữ thông tin.

Đối tượng: có thể là nhà cung cấp, khách hàng hoặc chính nhân viên trong công ty

Tài khoản nhận: cho phép chọn các tài khoản ngân hàng đã được khai báo trên danh mục nhà cung cấp/khách hàng => nếu không khai báo thì kế toán có thể nhập trực tiếp trên chứng từ.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến chứng từ chi tiền gửi ngân hàng đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hạch toán: hệ thống sẽ tự động định khoản theo nghiệp vụ tương ứng với nội dung thanh toán đã chọn ở trên => kế toán có thể bổ sung/sửa đổi lại định khoản cho phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh.

oThông tin thuế (áp dụng với lý do Chi khác): cho phép khai báo thông tin liên quan đến thuế GTGT (nếu có)  

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ chi tiền gửi cần in => kế toán có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

Các nghiệp vụ ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu khác bằng tiền gửi

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng  

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Chuyển tiền nội bộ

Đối chiếu ngân hàng

    2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus13. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus14. Các tiện ích khi khai báo chứng từ chi tiền gửi
hmtoggle_plus15. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ