Trả tiền nhà cung cấp

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Ngân hàng > Thu, chi tiền >

Trả tiền nhà cung cấp

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập các chứng từ chi tiền từ tài khoản ngân hàng để trả tiền cho nhà cung cấp, chi tiết theo từng chứng từ mua hàng.

Cách thao tác

Hướng dẫn chi tiết chức năng trả tiền nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng xem tại đây.

NOTE_iconnoteTrường hợp tài khoản phải trả nhà cung cấp (TK 331) không có nhu cầu theo dõi chi tiết theo đối tượng, có thể thực hiện chức năng thu tiền khách hàng thông qua việc lập chứng từ chi tiền gửi với lý do là Khác.

Xem thêm

Các nghiệp vụ ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu khác bằng tiền gửi

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng  

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Chuyển tiền nội bộ

Đối chiếu ngân hàng