Ngân hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Ngân hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Ngân hàng cho phép kế toán thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến thu, chi quỹ tiền gửi ngân hàng, chuyển tiền nội bộ, đối chiếu ngân hàng, dự báo dòng tiền...

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_NGANHANG_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ thu, chi và quản lý tiền gửi tại đây

Tại đây, kế toán có thể hạch toán các nghiệp vụ thu, chi và quản lý tiền gửi ngân hàng sau:

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng.

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng.

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng.

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên.

Nhận tiền vay bằng tiền gửi.

Thu lãi đầu tư tài chính.

Thu khác bằng tiền gửi.

Thu tiền trả nợ bằng tiền gửi của nhiều khách hàng cùng một lúc.

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng.

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng.

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng.

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng.

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng.

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...).

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng.

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng.

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng.

Chuyển tiền nội bộ.

Đối chiếu ngân hàng.

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Ngân hàng