Thu khác bằng tiền gửi

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Ngân hàng > Thu tiền gửi >

Thu khác bằng tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 112             Tiền gửi ngân hàng (1121, 1122)

Có TK 136       Phải thu nội bộ

Có TK 138       Phải thu khác

Có TK 244       Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược

Có TK 228       Đầu tư khác

Có TK 338       Phải trả, phải nộp khác

Có TK 411       Vốn đầu tư của chủ sở hữu

Có TK 711       Thu nhập khác

Có TK ...

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh các nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi ngân hàng, thường phát sinh các hoạt động sau:

1.Ngân hàng sẽ căn cứ vào số tiền được nộp hoặc chuyển khoản vào tài khoản của công ty để lập giấy báo Có xác nhận tiền đã về tài khoản.

2.Hàng ngày kế toán thanh toán sẽ ra ngân hàng để lấy sổ phụ ngân hàng (bảng sao kê các giao dịch, giấy báo Nợ, giấy báo Có).

3.Căn cứ vào giấy báo Có, kế toán thanh toán hạch toán, đồng thời ghi sổ tiền gửi ngân hàng.

Ví dụ

Ngày 22/01/2015, kế toán ghi nhận việc thu hồi khoản ký cược tại ngân hàng TMCP Sài Gòn, số tiền thu hồi là 51.680.000đ.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Thu khác bằng tiền gửi ngân hàn" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Ngân hàng\tab Thu, chi tiền, chọn chức năng Thêm\Thu tiền.

Chọn lý do thu là Thu khác:

Thu_khac_bang_tien_gui_01

Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn chứng từ thu tiền gửi cần in.    

NOTE_iconnote 1. Sau khi hạch toán xong nghiệp vụ thu khác bằng tiền gửi, phần mềm tự động chuyển thông tin của chứng từ vào Sổ tiền gửi ngân hàng.

  2. Để in Sổ tiền gửi ngân hàng, NSD vào phân hệ Ngân hàng, chọn tab Báo cáo phân tích, nhấn Chọn Báo cáo, sau đó chọn Sổ tiền gửi ngân hàng và thiết lập tham số cần xem rồi nhấn Đồng ý. Nhấn biểu tượng In trên thanh công cụ. Thao tác chi tiết xem Tại đây.

Xem thêm

Lập chứng từ thu tiền gửi