Thu tiền gửi

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Ngân hàng > Thu, chi tiền >

Thu tiền gửi

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép lập tất cả các chứng từ liên quan đến việc nộp tiền vào tài khoản của doanh nghiệp bao gồm: khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng, thu hồi tạm ứng bằng tiền gửi ngân hàng sau khi quyết toán tạm ứng, vay nợ, thu lãi đầu tư tài chính, thu hoàn thuế GTGT...

Cách thao tác

Tại phân hệ Ngân hàng, chọn chức năng Thu tiền bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thu, chi tiền chọn chức năng Thêm\Thu tiền):

Thu_tien_gui        

Lựa chọn xem chứng từ sẽ được lưu trên sổ quản trị hay sổ tài chính tại phần Hiển thị trên sổ (xem thêm Quản lý dữ liệu theo hệ thống Sổ quản trị hoặc Sổ tài chính)

Khai báo các thông tin của chứng từ:

oThông tin chung => bao gồm các thông tin:

Đối tượng: có thể là khách hàng, nhà cung cấp hoặc chính nhân viên trong công ty

Nộp vào tài khoản: chọn tài khoản ngân hàng có phát sinh nghiệp vụ nộp tiền vào tài khoản.

Lý do thu: hệ thống đã tự động liệt kê một số lý do thu như: Vay nợ, Thu lãi đầu tư tài chính, Thu hoàn ứng (sau khi quyết toán tạm ứng cho nhân viên), Thu hoàn thuế GTGT và Thu khác (bao gồm các lý do còn lại ngoài các lý do trên) => khi kế toán thay đổi lý do thu, hệ thống sẽ tự động thay đổi giao diện nhập liệu của chứng từ để phù hợp với việc lưu trữ thông tin.

Tham chiếu: cho phép chọn các chứng từ có liên quan đến chứng từ thu tiền gửi đang khai báo, phục vụ cho việc đối chiếu, kiểm tra khi cần (xem thêm Chọn chứng từ tham chiếu).

...

oThông tin chứng từ: nhập thông tin về Ngày hạch toán, Ngày chứng từ, Số chứng từ => Ngày hạch toán phải lớn hoặc bằng Ngày chứng từ, riêng Số chứng từ sẽ được hệ thống tự động đánh tăng theo quy tắc đã được thiết lập trên menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

oChọn loại tiền: hệ thống đang mặc định theo đồng tiền hạch toán => trường hợp chứng từ hạch toán theo ngoại tệ, kế toán sẽ chọn lại loại tiền và nhập tỷ giá quy đổi.

oThông tin hạch toán: hệ thống sẽ tự động định khoản theo nghiệp vụ tương ứng với lý do thu đã chọn ở trên => kế toán có thể bổ sung/sửa đổi lại định khoản cho phù hợp với nghiệp vụ thực tế phát sinh.

Sau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ thu tiền gửi cần in => kế toán có thể in chứng từ theo mẫu do phần mềm cung cấp hoặc theo mẫu đặc thù của doanh nghiệp (xem thêm chức năng Thiết kế mẫu chứng từ).

Xem thêm

1. Các nghiệp vụ ngân hàng

Khách hàng trả nợ bằng tiền gửi ngân hàng

Khách hàng ứng trước tiền mua hàng bằng tiền gửi ngân hàng

Hoàn thuế GTGT bằng tiền gửi ngân hàng

Thu hoàn ứng bằng tiền gửi sau khi quyết toán tạm ứng nhân viên

Nhận tiền vay bằng tiền gửi

Thu lãi đầu tư tài chính

Thu khác bằng tiền gửi

Trả tiền nợ cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Trả trước tiền hàng cho nhà cung cấp bằng tiền gửi ngân hàng

Tạm ứng cho nhân viên thông qua tài khoản ngân hàng

Trả các khoản vay thông qua tài khoản ngân hàng

Nộp thuế GTGT hàng nhập khẩu bằng tiền gửi ngân hàng  

Nộp các loại thuế khác bằng tiền gửi ngân hàng (GTGT, TNDN, TTĐB...)

Nộp bảo hiểm bằng tiền gửi ngân hàng

Trả lương thông qua tài khoản ngân hàng

Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng

Chuyển tiền nội bộ

Đối chiếu ngân hàng

   2. Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ

hmtoggle_plus13. Các tiện ích trên thanh công cụ
hmtoggle_plus14. Các tiện ích khi khai báo chứng từ thu tiền gửi
hmtoggle_plus15. Các tiện ích chuột phải trên tab chi tiết của chứng từ