Tùy chọn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Hệ thống >

Tùy chọn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép thay đổi các tùy chọn của hệ thống như: một số mặc định chung và riêng, thay đổi phông chữ trên báo cáo, mức lương tối thiểu, phương pháp tính giá xuất kho, định dạng số, sao lưu,..

Cách thao tác

Vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn, tại đây có thể thiết lập các tuỳ chọn sau:

hmtoggle_plus1Tuỳ chọn riêng

Tại phần Tuỳ chọn riêng, thiết lập các tuỳ chọn liên quan đến giao diện nhập liệu, màu, quy trình và địa chỉ email => các thiết lập này chỉ được áp dụng với từng người dùng:

Tuy_chon_rieng_01

Thu nhỏ giao diện nhập chứng từ: nếu tích chọn, trên tất cả các giao diện có chức năng phóng to/thu nhỏ, hệ thống sẽ mặc định trạng thái của giao diện là thu nhỏ.

Cho phép sao chép sẽ liệu khi thêm dòng chứng từ mới: nếu tích chọn, trên các giao diện có chức năng thêm dòng, hệ thống sẽ sao chép toàn bộ nội dung (trừ cột Số lượng và Số tiền) từ dòng đang được focus chuột thành một dòng mới liền kề:

Tuy_chon_rieng_02

Hạn chế tài khoản khi nhập chứng từ: nếu tích chọn, khi chọn tài khoản hạch toán trên chứng từ, hệ thống sẽ chỉ hiển thị ra danh sách các tài khoản đã được thiết lập trên danh mục Tài khoản ngầm định. Ngược lại, nếu không tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị toàn bộ các tài khoản đã được khai báo trên danh mục Hệ thống tài khoản.

Nhấn phím Enter tại ô mã hàng thì nhảy xuống dòng dưới: nếu tích chọn, trên các chứng từ có phát sinh chọn thông tin hàng hoá trên các tab chi tiết (như mua hàng, bán hàng, nhập kho, xuất kho...), khi nhấn phím Enter hệ thống sẽ focus chuột vào dòng tiếp theo liền kề. Ngược lại, nếu không tích chọn hệ thống sẽ focus chuột vào cột tiếp theo của cùng dòng hạch toán.

Màu hiển thị chứng từ chưa ghi sổ: cho phép phân biệt chứng từ chưa ghi sổ và đã ghi sổ trên màn hình danh sách thông qua màu sắc.

Màu hiển thị số âm trên báo cáo: cho phép phân biệt giá trị âm trên báo cáo phân tích, thống kê thông qua màu sắc.

Tự động hiển thị cửa sổ chọn chức năng khi di chuột đến các biểu tượng trong quy trình nghiệp vụ: nếu tích chọn, khi di chuột vào từng biểu tượng trên các quy trình nghiệp vụ, hệ thống sẽ hiển thị các chức năng tương ứng với biểu tượng đang được focus:

HDSD_HETHONG_Tuychon_Tuychonrieng_b2

Địa chỉ Email khi quên mật khẩu đăng nhập: cho phép nhập địa chỉ email để hỗ trợ chức năng Quên mật khẩu trên màn hình đăng nhập.

hmtoggle_plus1Tuỳ chọn chung

Tại phần Tuỳ chọn chung, thiết lập các tuỳ chọn liên quan đến: chế độ ghi sổ, năm tài chính, hoá đơn, tiền tệ, bán hàng => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

HDSD_HETHONG_Tuychonchung_b1

Chi nhánh: tuỳ thuộc và quy mô doanh nghiệp có chi nhánh (độc lập/phụ thuộc) hay không, tích chọn Không có chi nhánh hay Có chi nhánh => nếu tích chọn Có chi nhánh, hệ thống sẽ hiển thị thêm thông tin Sử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh để kế toán lựa chọn.

oSử dụng riêng danh mục ở các chi nhánh: với danh mục nào được tích chọn, trên mỗi chi nhánh phải tự khai báo danh mục riêng của chi nhánh mình để sử dụng hạch toán. Ngược lại, với các danh mục nào không được tích chọn, thì chỉ cần một chi nhánh khai báo, các chi nhánh khác có thể lấy các danh mục đó để hạch toán chung.

Chế độ ghi sổ: cho phép lựa chọn giữa hai chế độ Cất đồng thời ghi sổCất không ghi sổ.

oNếu tích chọn Cất đồng thời ghi sổ => khi cất giữ chứng từ hệ thống sẽ đồng thời ghi sổ chứng từ đó để thống kê lên các báo cáo phân tích.

oNếu tích chọn Cất không ghi sổ => khi cất giữ chứng từ hệ thống mới chỉ lưu lại thông tin của chứng từ đó mà không thống kê lên các báo cáo phân tích.

Sử dụng thêm hệ thống sổ quản trị: cho phép lựa chọn sử dụng hai hệ thống sổ (Sổ tài chính và Sổ quản trị) cùng lúc để quản lý dữ liệu.

Năm tài chính: cho phép thay đổi lại năm tài chính đã được thiết lập khi thực hiện tạo dữ liệu kế toán.

Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn:

oNếu không tích chọn, trên phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn sẽ chỉ có tab Tình hình sử dụng hoá đơn. => với trường hợp này, trên các dữ liệu hạch toán đa chi nhánh, phải thiết lập thêm thông tin Số hoá đơn tăng theo từng chi nhánh hoặc Số hoá đơn tăng liên tục trên toàn công ty.

oNếu tích chọn, trên phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn sẽ có đầy đủ các tab chi tiết phục vụ cho công tác phát hành hoá đơn theo đúng quy định về quản lý phát hành hoá đơn => với trường hợp này, trên các dữ liệu hạch toán đa chi nhánh có thể lựa chọn xem có Cho phép chi nhánh phụ thuộc (không thông báo phát hành hoá đơn) sử dụng hoá đơn do Tổng công ty phát hành hay không:

Nếu không tích chọn thì sẽ không tích chọn được thông tin Phân bổ số lượng hoá đơn đặt in cho từng chi nhánh phụ thuộc.

Nếu tích chọn, hệ thống có thể thiết lập thêm thông tin có Phân bổ số lượng hoá đơn đặt in cho từng chi nhánh phụ thuộc hay không:

Nếu không tích chọn, thì đối với hoá đơn đặt in do tổng công ty phát hành, số hóa đơn phải tự động tăng liên tục trên tổng công ty và các chi nhánh sử dụng chung (các chi nhánh phụ thuộc không thực hiện phát hành hóa đơn)

Nếu tích chọn, thì riêng đối với hóa đơn đặt in trên thông báo phát hành hóa đơn sẽ cho phép thực hiện phân bổ số hóa đơn do tổng công ty phát hành cho các chi nhánh phụ thuộc, và các chi nhánh phụ thuộc phải sử dụng hoá đơn theo thứ tự từ số nhỏ đến số lớn trong phạm vi số hoá đơn được phân chia.

Hiển thị chữ Bản sao/Copy khi in hoá đơn lần thứ 2 trở đi: thiết lập này dùng để khi in các hóa đơn trên các chứng từ xuất hóa đơn (như Chứng từ bán hàng (có lập kèm hóa đơn), Hóa đơn, Hàng mua trả lại, Giảm giá hàng bán)...) nếu in lần thứ 2 trở đi thì sẽ hiển thị chữ Bản sao hoặc Copy:

Tuy_chon_chung_02

In hoá đơn nhiều liên theo lô: cho phép thiết lập chế độ in trong trường hợp in cùng lúc nhiều hoá đơn, có thể lựa chọn In lần lượt tất cả các liên của hoá đơn rồi in đến hoá đơn khác hoặc In lần lượt liên 1 của tất cả các liên rồi in đến liên tiếp theo.

Hạch toán đa tiền tệ: nếu tích chọn, thì ngoài đồng tiền hạch toán đã được thiết lập khi tạo dữ liệu mới, có thể sử dụng thêm các đồng tiền hạch toán khác đã được khai báo trên danh mục Loại tiền. Đồng thời, hệ thống sẽ cho phép lựa chọn có Sinh chứng từ ghi đồng thời TK 007 không.

Xử lý chênh lệch tỷ giá xuất quỹ: cho phép chọn tài khoản ngầm định trên chứng từ xử lý chênh lệch tỷ giá khi thực hiện chức năng Tính giá giá xuất quỹ trong trường hợp xử lý chênh lệch lãi/lỗ đối với doanh nghiệp sử dụng phương pháp tính giá xuất quỹ là Bình quân cuối kỳ. Xem chi tiết cách Đổi lại phương pháp tính tỷ giá xuất quỹ theo link trên.

Cho phép lấy giá bán gần nhất theo từng khách hàng: nếu tích chọn, thì khi lập báo giá, đơn đặt hàng, chứng từ bán hàng, hoá đơn, hợp đồng hệ thống sẽ lấy đơn giá bán gần nhất của hàng hoá theo đối tượng, đơn vị tính và chi nhánh.

Cảnh báo khi không chọn nhân viên bán hàng trên chứng từ: nếu tích chọn, mà trên chứng từ (bán hàng, hoá đơn, hàng bán trả lại...) không chọn thông tin nhân viên bán hàng, khi cất giữ hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo.

Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế: nếu tích chọn thì trên trên các chứng từ liên quan đến bán hàng (như báo giá, đơn đặt hàng, chứng từ bán hàng, hoá đơn, hàng trả lại, giảm giá, hợp đồng) sẽ xuất hiện thêm một cột Đơn giá sau thuế và phát sinh thêm chức năng Tính lại thành tiền theo đơn giá sau thuế:

Tuy_chon_chung_03

Ưu tiên tính thành tiền theo đơn giá sau thuế: chỉ cho phép tích chọn nếu thông tin Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế đã được tích chọn.

oNếu tích chọn, thông tin Thành tiền sẽ được tính theo công thức = Số lượng x Đơn giá/(1 + % thuế GTGT)

oNếu không tích chọn, thông tin Thành tiền sẽ được tính theo công thức = Số lượng x Đơn giá

Cảnh báo khi chi quá số tồn tiền mặt hoặc tiền gửi:

oNếu tích chọn, khi thực hiện ghi sổ các chứng từ liên quan đến tài khoản 111x hoặc 112x, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo nếu số dư của tài khoản 111x hoặc 112x < 0

oNếu không tích chọn, khi thực hiện ghi sổ các chứng từ liên quan đến tài khoản 111x hoặc 112x, hệ thống sẽ không cảnh báo và vẫn cho ghi sổ nếu số dư của tài khoản 111x hoặc 112x < 0

Cảnh báo khi hạch toán vượt ngưỡng nợ tối đa trên danh mục Khách hàng, Nhà cung cấp:

oNếu tích chọn, khi thực hiện ghi sổ các chứng từ hệ thống sẽ cảnh báo nếu Tổng số dư của các tài khoản tích chọn chi tiết theo khách hàng hoặc nhà cung cấp đang hạch toán trên chứng từ > thông tin Số nợ tối đa đã được khai báo trên danh mục Khách hàng hoặc Nhà cung cấp

oNếu không tích chọn, hệ thống sẽ vẫn cho ghi sổ bình thường và không cảnh báo gì trong trường hợp Tổng số dư công nợ của khách hàng hoặc nhà cung cấp > Số nợ tối đa.

hmtoggle_plus1Báo cáo, chứng từ

Tại phần Báo cáo, chứng từ, thiết lập các tuỳ chọn liên quan font chữ hiển thị trên báo cáo, thông tin về giấy phép hiển thị trên báo cáo... => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

HDSD_Hethong_tuychon_Baocaochungtu_b1_01

Định dạng font chữ: khi đó thông tin giấy phép sử dụng của doanh nghiệp (gồm thông tin đơn vị, địa chỉ, đơn vị chủ quản) hiển thị trên báo cáo, chứng từ sẽ lấy theo định dạng font đã thiết lập

Thông tin giấy phép sử dụng: cho phép thiết lập việc hiển thị hay không hiển thị thông tin gì của giấy phép sử dụng trên các báo cáo, chứng từ cũng như vị trí hiển thị của các thông tin đó. Riêng tuỳ chọn Hiển thị logo trên báo cáo chỉ thực hiện được nếu doanh nghiệp có đăng ký sử dụng logo khi đặt mua sản phẩm với MISA.

Không cho phép in chứng từ chưa ghi sổ:

oNếu tích chọn, trên các giao diện chứng từ chưa được ghi sổ, nếu thực hiện chức năng In, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phép in.

oNếu không tích chọn, trên giao diện chứng từ chưa được ghi sổ, hệ thống sẽ không cảnh báo và cho in bình thường.

Cộng gộp số liệu theo hàng hoá, số lô... trên hoá đơn bán hàng, phiếu xuất khi in: nếu tích chọn, khi in hoá đơn bán, phiếu xuất hàng hệ thống sẽ cộng gộp các dòng chi tiết cùa cùng mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, đơn giá, hàng khuyến mại

hmtoggle_plus1Tiền lương

Tại phần Tiền lương, thiết lập các tuỳ chọn phục vụ cho việc chấm côngtính lương trên phân hệ Tiền lương => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

HDSD_HETHONG_Tuychon_Tienluong

Làm việc ngày Thứ bảy: nếu tích chọn thì trên bảng chấm công thì có thể thực hiện chấm công chi tiết cho cho ngày Thứ 7

Làm việc ngày Chủ nhật: nếu tích chọn thì trên bảng chấm công thì có thể thực hiện chấm công chi tiết cho cho ngày Chủ nhật

Tự động ẩn ngày Thứ bảy trong bảng chấm công: chỉ cho phép tích chọn nếu thông tin Làm việc ngày Thứ bảy không tích chọn => khi đó trên bảng chấm công chi tiết sẽ không hiển thị thông tin của các ngày Thứ bảy trong tháng chấm công

Tự động ẩn ngày Chủ nhật trong bảng chấm công: chỉ cho phép tích chọn nếu thông tin Làm việc ngày Chủ nhật không tích chọn => khi đó trên bảng chấm công chi tiết sẽ không hiển thị thông tin của các ngày Chủ nhật trong tháng chấm công

Bảng lương: cho phép lựa chọn khi thực hiện tính lương hàng tháng, thông tin Lương cơ bản của nhân viên sẽ được tính dựa trên mức Lương thoả thuận (khai báo trên danh mục Nhân viên) hay Mức lương tối thiểu (khai báo trên Quy định lương) x Hệ số lương (khai báo trên danh mục Nhân viên)

Hiển thị cột tạm ứng 141 trên bảng lương: nếu tích chọn thì trên bảng lương sẽ hiển thị thêm một cột Tạm ứng 141 và cột này sẽ lấy theo số dư của tài khoản 141 chi tiết theo từng nhân viên.

Trường hợp muốn lấy số phải trả theo số dư của TK 334 chi tiết theo nhân viên khi thực hiện lập chứng từ trả lương cho nhân viên, chọn cách lấy số tiền lương phải trả cho nhân viên

hmtoggle_plus1Vật tư hàng hoá

Tại phần Vật tư  hàng hoá, thiết lập các tuỳ chọn phục vụ cho việc quản lý vật tư, hàng hoá trên phần mềm => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

HDSD_HETHONG_Tuychon_VTHH_02

Phương phá tính giá xuất kho: cho phép lựa chọn phương pháp tính giá xuất kho cho các chứng từ xuất => lựa chọn 1 trong 4 phương pháp sau: Bình quân cuối kỳ, Bình quân tức thời, Nhập trước xuất trước hoặc Đích danh.

Cho phép xuất quá số lượng tồn: nếu tích chọn, hệ thống vẫn cho ghi sổ các chứng từ có phát sinh vật tư, hàng hoá bị xuất quá số tồn trong kho.

Cảnh báo khi xuất quá số lượng tồn tối thiểu trên danh mục Vật tư, hàng hoá: nếu tích chọn, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo khi thực hiện ghi sổ các chứng từ có phát sinh vật tư, hàng hoá bị xuất quá Số lượng tồn tối thiểu đã được khai báo trên danh mục Vật tư hàng hoá.

Cách lấy số lượng đã giao của vật tư, hàng hoá trên đơn đặt hàng, hợp đồng bán:

oNếu tích chọn Lấy từ chứng từ bán hàng => thông tin Số lượng đã giao trên Đơn đặt hàng hoặc Hợp đồng bán sẽ được lấy từ chứng từ bán hàng

HDSD_HETHONG_TUYCHON_VTHH_b2

oNếu tích chọn Lấy từ phiếu xuất bán => thông tin Số lượng đã giao trên Đơn đặt hàng hoặc Hợp đồng bán sẽ được lấy từ phiếu xuất kho bán hàng

Xác định nhóm HHDV mua vào chính: cho phép thiết lập nhóm HHDV ngầm định khi thêm mới một chứng từ có phát sinh thuế GTGT đầu vào:

HDSD_HETHONG_TUYCHON_b3

hmtoggle_plus1Định dạng số

Tại phần Định dạng số, thiết lập các tuỳ chọn phục vụ cho việc hiển thị giá trị dưới dạng chữ số trên hệ thống => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

Tuy_chon_dinh_dang_so_02

NOTE_iconnoteTrường hợp muốn lấy lại các thiết lập ban đầu của hệ thống về định dạng số, chọn chức năng Lấy lại thiết lập ngầm định.

hmtoggle_plus1Quy tắc đánh số chứng từ

Tại phần Quy tắc đánh số chứng từ, thiết lập cách đánh số thứ tự tăng dần cho các danh muc, chứng từ => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng. Với những dữ liệu hạch toán đa chi nhánh và sử dụng đồng thời hai hệ thống sổ, có thể thiết lập quy tắc đánh số riêng cho từng chi nhánh và từng hệ thống sổ:

r25.68.01

Chi nhánh: hiển thị các đơn vị có cấp tổ chức Tổng công ty/Công ty và Chi nhánh.

Loại chứng từ: hiển thị danh sách các loại chứng từ đã được phần mềm quy định.

Tiền tố: hiển thị các ký hiệu trước của số chứng từ

Giá trị phần số: hiển thị giá trị hiện tại (phần số) trên phần mềm đang được đánh đến số mấy.

Tổng số ký tự phần số: hiển thị số lượng ký tự phần số của số chứng từ (ngầm định ban đầu là 5)

Hậu tố: hiển thị các ký hiệu sau của số chứng từ

Hiển thị: hiện thị thông tin đầy đủ của số chứng từ được thiết lập

Tự động cập nhật quy tắc đánh số chứng từ: Nếu tích chọn vào đây thì sau khi NSD thay đổi quy tắc đánh số chứng từ trên chứng từ, chương trình sẽ không cập nhật vào Hệ thống\Tùy chọn\Quy tắc đánh số chứng từ => Số chứng từ tiếp theo vẫn theo Hệ thống\Tùy chọn\Quy tắc đánh số chứng từ.

Tăng số từ trái qua phải: Số chứng từ sẽ được tăng từ trái qua phải, căn cứ vào phần số đầu tiên

Tăng số từ phải qua trái: Số chứng từ sẽ được tăng từ phải qua trái, căn cứ vào phần số đầu tiên

Ví dụ 1: Kế toán tích chọn Tự động cập nhật quy tắc đánh số chứng từ, sau đó thực hiện đánh số chứng từ trên phiếu thu là PT00001/T01. Khi đó các chứng từ phiếu thu tiếp theo sẽ được mặc định số chứng từ như sau

Nếu chọn Tăng số từ trái qua phải thì số chứng từ tiếp theo là PT00002/T01

Nếu chọn Tăng số từ phải qua trái thì số chứng từ tiếp theo là PT00001/T02

Ví dụ 2: Kế toán tích chọn Tự động cập nhật quy tắc đánh số chứng từ, có nhu cầu quản trị số chứng từ phiếu thu theo cấu trúc số chứng từ trong tháng rồi mới tới thứ tự chứng từ của chi nhánh Đà Nẵng (VD: PT-T01/00001_CNDN: Phiếu thu trong tháng 1, số chứng từ đầu tiên của chi nhánh Đà Nẵng) thì NSD thiết lập trong Hệ thống\Tùy chọn\Quy tắc đánh số CT như sau:

Chi nhánh: chọn chi nhánh là Đà Nẵng

Loại chứng từ: Tương ứng với dòng Phiếu thu

Tiền tố là PT-T01/

Giá trị phần số là 0

Tổng số ký tự phần số là 5

Hậu tố là _CNDN

Chọn tăng số từ trái qua phải

R25.68.02

Khi đó số chứng từ phiếu thu sẽ được mặc định như sau:

R25.68.03

Ví dụ 2: Kế toán tích chọn Tự động cập nhật quy tắc đánh số chứng từ, có nhu cầu quản trị số chứng từ phiếu thu theo cấu trúc số thứ tự của chứng từ phiếu thu trong tháng của chi nhánh Đà Nẵng (VD: PT00001/T01-CNDN: Phiếu thu trong đầu tiên trong tháng 01 của chi nhánh Đà Nẵng) thì NSD thiết lập trong Hệ thống\Tùy chọn\Quy tắc đánh số CT như sau:

Chi nhánh: chọn chi nhánh là Đà Nẵng

Loại chứng từ: Tương ứng với dòng Phiếu thu

Tiền tố là PT

Giá trị phần số là 0

Tổng số ký tự phần số là 5

Hậu tố là /T01-CNDN

Tích chọn Tăng số từ trái qua phải

R25.68.04

Khi đó số chứng từ phiếu thu sẽ được mặc định như sau:

R25.68.05

hmtoggle_plus1Hiển thị các nghiệp vụ

Tại phần Hiển thị các nghiệp vụ, thiết lập việc ẩn/hiện các nghiệp vụ kế toán trên thanh tác nghiệp hoặc trên menu Nghiệp vụ đối với các nghiệp vụ mà doanh nghiệp không có nhu cầu sử dụng => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

Tuy_chon_hien_thi_cac_nghiep_vu_01

hmtoggle_plus1Sao lưu

Tại phần Sao lưu, thiết lập việc chế độ sao lưu cho dữ liệu => các thiết lập này sẽ được áp dụng cho toàn bộ người dùng và không phân biệt chi nhánh:

Vào menu Hệ thống\Tùy chọn\Sao lưu

Để chương trình không tự động sao lưu dữ liệu khi kết thúc chương trình MISA SME.NET 2015, trên màn hình hộp thoại Tùy chọn thực hiện các thao tác sau
 

Tinhnang_R4_CaitienSaoluu_b1

Để chương trình tự động sao lưu dữ liệu khi kết thúc chương trình MISA SME.NET 2015, trên màn hình hộp thoại Tùy chọn thực hiện một trong hai phương thức sao lưu như sau

oPhương thức 1: Ghi nối tiếp ==> khi sao lưu dữ liệu hệ thống sẽ ghi nối tiếp lên dữ liệu đã sao lưu và tên sẽ đặt theo tên của dữ liệu đã chọn. Thao tác các bước như hình dưới đây:

Tinhnang_R4_CaitienSaolu_b2

oPhương thức 2: Ghi đè==> khi sao lưu dữ liệu hệ thống sẽ ghi đè lên file dữ liệu đã sao lưu và tên sẽ đặt theo tên của dữ liệu đã chọn. Thao tác các bước như hình dưới đây:

Tinhnangmoi_R4_caitienSaoluu_b3

NOTE_iconnote Chỉ tích chọn được mục Nén tệp dữ liệu sau khi sao lưu nếu lựa chọn phương thức sao lưu là Ghi đè => nếu tích chọn hệ thống sẽ nén file sao lưu thành một file có định dạng . zip