Tình hình sử dụng hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Tình hình sử dụng hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

HDSD_QLHD_Tinhhinhsudunghoadon_manhinhds

Trên tab Tình hình sử dụng hóa đơn, có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Lập báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Xem thêm

Các nghiệp vụ Quản lý hóa đơn

Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp

Hủy hóa đơn

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập)

Xóa hóa đơn

Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ