Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập)

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp hóa đơn đặt in chưa lập mà bị mất, cháy, hỏng thì:

1.Doanh nghiệp nộp báo cáo Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho cơ quan thuế

2.Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mất, cháy, hỏng đối với các hóa đơn đặt in chưa lập" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn\tab Mất, cháy, hỏng hóa đơn, chọn chức năng Thêm.

Khai báo thông tin về báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn: Ngày báo cáo, Số báo cáo, Cơ quan thuế quản lý ...

Khai báo thông tin về biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn, đồng thời đính kèm biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.

Khai báo thông tin về hóa đơn bị mất, cháy, hỏng tại danh sách Bảng kê hóa đơn mất, cháy hỏng:

Mat_chay_hong_hoa_don_06

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế.  

NOTE_iconnote 1. Chi nhánh nào lập thông báo phát hành hóa đơn, thì sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn của chi nhánh đó.

         2. Nếu chi nhánh không lập thông báo phát hành hóa đơn mà sử dụng hóa đơn do tổng công ty thông báo phát hành, thì tổng công ty sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho các chi nhánh.

 3. Trong trường hợp hóa đơn NSD đã chọn trạng thái là "Đã nộp cho cơ quan thuế" thì phần mềm sẽ không cho NSD xóa biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn này đi