Quản lý hóa đơn

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ >

Quản lý hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

HDSD_QLHD_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý hóa đơn tại đây

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp

Hủy hóa đơn

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập)

Xóa hóa đơn

Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành