Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Mô tả nghiệp vụ

Trường hợp khi bán hàng hóa, dịch vụ, người bán đã lập hóa đơn theo đúng quy định nhưng sau đó người bán hoặc người mua làm mất, cháy, hỏng liên 2 hóa đơn bản gốc đã lập thì:

1.Bên mua và bên bán cùng lập biên bản về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn.

2.Nếu hóa đơn tự in thì bên bán in lại hóa đơn có chữ bản sao để gửi cho khách hàng. Nếu hóa đơn đặt in thì bên bán Photocopy lại liên 1 của hóa đơn gốc giao cho khách hàng.

3.Người bán nộp báo cáo Báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho cơ quan thuế.

4.Cơ quan thuế xử phạt vi phạm hành chính về việc làm mất, cháy, hỏng hóa đơn. Người mua hoặc người bán chịu trách nhiệm nộp phạt (tùy thuộc vào bên nào làm mất thì bên đó phải nộp phạt).  

Ví dụ        

Ngày 26/01/2015, công ty TNHH Bảo Ngọc liên hệ với doanh nghiệp và phản ánh bị mất hóa đơn của lô hàng mua ngày 21/01/2015. Công ty TNHH Bảo Ngọc lập yêu cầu gửi doanh nghiệp nhờ cấp lại bản sao hóa đơn.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Mất, cháy, hỏng hóa đơn trong trường hợp đã lập và giao cho người mua" được xử lý trên phần mềm thông qua các bước sau:

Bước 1: In lại hóa đơn bản sao để gửi lại cho khách hàng

oVào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn.

oChọn hóa đơn bị mất, cháy, hỏng, sau đó chọn chức năng Xem.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ và chọn mẫu hóa đơn cần in lại bản sao:

oSau khi in xong bản sao hóa đơn, kế toán có thể gửi lại cho khách hàng.

Bước 2: Lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế

oVào phân hệ Quản lý hóa đơn\tab Mất, cháy, hỏng hóa đơn, chọn chức năng Thêm:

Mat_chay_hong_hoa_don_04

oKhai báo thông tin về báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn: Ngày báo cáo, Số báo cáo, Cơ quan thuế quản lý ...

oKhai báo thông tin về biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn, đồng thời đính kèm biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn.

oKhai báo thông tin về hóa đơn bị mất, cháy, hỏng => kế toán có thể khai báo trực tiếp trên danh sách Bảng kê hóa đơn mất, cháy hỏng hoặc lấy thông tin hóa đơn từ hệ thống bằng cách sử dụng chức năng Chọn hóa đơn

oSau khi khai báo xong, nhấn Cất.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ để in báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn nộp cho cơ quan thuế.

NOTE_iconnote 1. Chi nhánh nào lập thông báo phát hành hóa đơn, thì sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn của chi nhánh đó.

        2. Nếu chi nhánh không lập thông báo phát hành hóa đơn mà sử dụng hóa đơn do tổng công ty thông báo phát hành, thì tổng công ty sẽ được phép lập báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn cho các chi nhánh.

 3. Trong trường hợp hóa đơn NSD đã chọn trạng thái là "Đã nộp cho cơ quan thuế" thì phần mềm sẽ không cho NSD xóa biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn này đi