Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Các trường hợp cần điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành gồm:

1.Chỉ thay đổi tên và địa chỉ trên hóa đơn, không thay đổi mã số thuế và cơ quan thuế quản lý trực tiếp

2.Thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu DN có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã thông báo phát hành

Mô tả nghiệp vụ

Khi phát sinh nhu cầu điều chỉnh thông tin trên các hóa đơn đã phát hành, thường sẽ phát sinh các hoạt động sau:

1.Kế toán thực hiện đóng dấu tên, địa chỉ mới vào bên cạnh tiêu thức tên, địa chỉ đã in sẵn để tiếp tục sử dụng.

2.Kế toán lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

=> Riêng trường hợp: "Thay đổi địa chỉ kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu DN có nhu cầu tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã thông báo phát hành", kế toán cần phải lập thêm Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn để nộp cho cơ quan thuế chuyển đi.

Xem phim hướng dẫn

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Chỉ có thể lập thông báo điều chỉnh lại thông tin cho các hóa đơn đã phát hành trước đó. Khi đó, nghiệp vụ điều chỉnh này được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vào phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn\tab Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn, chọn chức năng Thêm:

Dieu_chinh_thong_tin_hoa_don

Khai báo thông tin về thông báo điều chỉnh: Ngày, Số, Cơ quan thuế quản lý...

Khai báo thông tin về thông báo phát hành hóa đơn, đồng thời đính kèm thông báo phát hành hóa đơn.

Tích chọn các thông tin cần thay đổi, đồng thời thời khai báo thay đổi từ thông tin gì sang thông tin gì.

Tích chọn các loại hóa đơn cần chuyển đổi thông tin.

Sau khi khai báo xong, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ để in thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn nộp cho cơ quan thuế.  

NOTE_iconnote Trường hợp thay đổi thông tin dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp, kế toán sẽ chọn tab Tình hình sử dụng hóa đơn để lập báo cáo tình hình sử dung hóa đơn nộp cho cơ quan thuế.