Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Các điểm mới trên MISA SME.NET 2015

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

 

1.Nghiệp vụ

 

STT

Nhóm nghiệp vụ

Nghiệp vụ

Cách làm trên MISA SME.NET 2015

Cách làm trên MISA SME.NET 2012

 

1

Phân hệ Quản lý phát hành hóa đơn


Điểm khác:

 

Đưa quản lý phát hành hóa đơn thành 1 phân hệ bên Side bar như các phân hệ khác để người dùng dễ tìm hiểu khi mới vào phần mềm

 

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quản lý hóa đơn

Phân hệ quản lý phát hành hóa đơn chỉ có ở menu nghiệp vụ

2

Mẫu hóa đơn

Tạo mẫu hóa đơn

Điểm khác:

 

Khởi tạo được loại hóa đơn là tem, vé, thẻ (Giống SME2012)

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: thêm được hình nền hóa đơn dễ dàng hơn, sửa được mẫu hóa đơn ngay trên giao diện khởi tạo hóa đơn

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Khởi tạo mẫu hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mẫu hoá đơn chọn chức năng Thêm)

Thực hiện khai báo các thông tin về mẫu hóa đơn. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Nhấn Cất

 

Cho phép tạo mẫu, sửa mẫu hóa đơn theo đặc thù của doanh nghiệp

3

Đăng Ký sử dụng hóa đơn

Đăng Ký sử dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử trước khi sử dụng

Điểm khác:

 

Thay đổi cách đáp ứng, hệ thống cho phép quản lý các quyết định áp dụng hóa đơn của DN và theo dõi được trạng thái có hiệu lực của từng Quyết định (vẫn cho phép tải mẫu quyết định về để lập quyết định trên word)

 

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn tab Đăng ký sử dụng hóa đơn chọn chức năng Thêm)

Thực hiện khai báo thông tin về đăng ký sử dụng hóa đơn. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Nhấn Cất

 

Cho phép lập và in được Quyết định áp dụng hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử
- Chỉ làm được 1 quyết định duy nhất  → trong trường hợp DN  vừa áp dụng hình thức tự in và điện tử thì không quản lý được cả 2 quyết định

4

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Nộp thông báo hóa đơn cơ quan thuế trước khi sử dụng hóa đơn để bán hàng hóa, dịch vụ

Điểm khác:

 

Lập và in Thông báo phát hành hóa đơn (tự in, đặt in, điện tử)

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012:

Cho phép phân bổ số hóa đơn đặt in do tổng công ty thông báo phát hành cho các chi nhánh phụ thuộc dùng chung hóa đơn của tổng (VD: tổng công ty thông báo từ số1-1000, phân bổ chi nhánh A từ 1-500, chi nhánh B từ 501- 1000, …)

Quản lý tình trạng thái thông báo phát hành đã có hiệu lực hay chưa

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Thông báo phát hành hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Thông báo phát hành hoá đơn chọn chức năng Thêm)

Thực hiện khai báo thông tin về  thông báo phát hành hoá đơn. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Nhấn Cất

 

- Lập và in Thông báo phát hành hóa đơn (tự in, đặt in) (không in thông báo phát hành hóa đơn điện tử)

5

Hủy hóa đơn

Hủy hóa đơn đã thông báo nhưng không sử dụng và nộp báo cáo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Điểm khác:

 

Lập và in báo cáo kết quả hủy hóa đơn

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: cho phép quản lý được Quyết định hủy hóa đơn

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Huỷ hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Huỷ hoá đơn chọn chức năng Thêm)

Thực hiện khai báo thông tin về  thông báo hủy hoá đơn. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Nhấn Cất

 

- Cho phép chọn hóa đơn đã lập để hủy (theo hướng dẫn của thuế thì chỉ hủy các hóa đơn chưa sử dụng)

6

Mất cháy hỏng hóa đơn

Hóa đơn chưa lập hoặc đã lập bị mất cháy, hỏng thì DN phải gửi báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hóa đơn cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Điểm khác:

 

Lập và in báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: cho phép quản lý được Biên bản mất, cháy, hỏng hóa đơn

 

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Mất, cháy, hỏng hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mất, cháy, hỏng hoá đơn chọn chức năng Thêm)

Thực hiện khai báo thông tin về  báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Nhấn Cất

- Lập và in báo cáo mất, cháy, hỏng hóa đơn

7

Xóa hóa đơn

Hóa đơn đã in ra, phát hiện sai sót, người bán và người mua chưa kê khai lên bảng kê thuế thì thực hiện xóa bỏ hóa đơn lập sai và lập hóa đơn mới cho khách hàng

Điểm khác:

 

Cải tiến so với MISA SME.NET 2012: Hóa đơn đã xóa thì lên bảng kê thuế với số tiền =0. Quản lý được biên bản thu hồi hóa đơn sai

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Xoá hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Xoá hoá đơn chọn chức năng Thêm)

Thực hiện khai báo thông tin về hoá đơn bị xoá. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Nhấn Cất

 

- Hóa đơn đã xóa thì vẫn lên sổ kế toán và lên báo cáo thuế với số tiền như trên hóa đơn → không đúng nghiệp vụ

8

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

- Khi có thay đổi tên, địa chỉ, điện thoại trên hóa đơn
- Khi thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Điểm khác:

 

Cho phép lập và in Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn tại thông báo phát hành hóa đơn

Cho phép in Bảng kê HĐ chưa sử dụng của tổ chức cá nhân chuyển địa bàn kinh doanh khác cơ quan thuế quản lý

Cách thao tác:

Vào phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, trên tab Thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn, chọn chức năng Thêm (hoặc vào menu Nghiệp vụ\Quản lý phát hành hoá đơn\Thông báo điều chỉnh thông tin hoá đơn)

Thực hiện khai báo thông tin về thông báo điều chỉnh hoá đơn đã được thông báo phát hành. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây

Nhấn Cất

 

Không làm

 

 

 

2.Báo cáo

 

STT

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2012

Tên báo cáo trên MISA SME.NET  2015

Cách xem báo cáo trên MISA SME.NET  2015

 

1

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn (Mẫu quản trị)

Chưa có

Chưa rõ nhu cầu

2

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn( xem bên phân hệ quản lý hoá đơn)

Vào phân hệ Quản lý hóa đơn

Lập Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Thực hiện In