Lập báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn > Mất, cháy, hỏng hoá đơn >

Lập báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Cho phép lập báo cáo về việc mất, cháy, hỏng hoá đơn căn cứ vào biên bản mất, cháy, hỏng hoá đơn, cũng như các bảng kê hoá đơn bị mất, cháy, hỏng.

Cách thao tác

Tại phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn, chọn chức năng Mất, cháy, hỏng hoá đơn bên thanh tác nghiệp (hoặc trên tab Mất, cháy, hỏng hoá đơn chọn chức năng Thêm):

HDSD_QUANLYHD_MCHONG_b2        

Khai báo các thông tin về báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn:

oBáo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn: khai báo các thông tin về báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn được lập để gửi cơ quan thuế gồm: Ngày, Số, Cơ quan thuế...

oBiên bản mất, cháy, hỏng hoá đơn: khai báo thông tin về ngày và số của biên bản báo mất, cháy, hỏng hoá đơn đã được doanh nghiệp lập để gửi kèm báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn.

oBảng kê hoá đơn mất cháy hỏng: khai báo các loại hoá đơn, số hoá đơn, liên hoá đơn bị mất, cháy hỏng để gửi cho cơ quan thuế:

Đối với những hoá đơn đã lập và xuất cho khách hàng thì sử dụng chức năng Chọn hoá đơn tại phần Bảng kê hoá đơn mất, cháy, hỏng để chọn các hoá đơn đã xuất bị mất, cháy, hỏng:

HDSD_QUANLYHD_MCHONG_b3

Đối với các hoá đơn chưa lập và xuất cho khách hàng thì khai báo trực tiếp trên Bảng kê hoá đơn mất, cháy, hỏng:

HDSD_QUANLYHD_MCHONG_b5

Sau khi khai báo xong thông tin, nhấn Cất.

Chọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu Báo cáo mất, cháy, hỏng hoá đơn để in. Ngoài ra, cũng có thể in theo mẫu đặc thù nào đó bằng cách sử dụng chức năng Thiết kế mẫu chứng từ.

Xem thêm

Tuỳ chọn in