Quản lý hóa đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Quản lý hóa đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn cho phép kế toán quản lý các hoạt động liên quan đến hoá đơn GTGT như: tạo mẫu, đăng ký sử dụng, thông báo phát hành, mất, cháy, hỏng... Để quản lý được các hoạt động trên, kế toán cần phải vào menu Hệ thống\Tuỳ chọn\Tuỳ chọn chung để tích chọn thông tin Sử dụng phần mềm để quản lý phát hành hoá đơn.

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_QLHD_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ quản lý hóa đơn tại đây

Tại đây, kế toán có thể quản lý các hoạt động sau:

Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp.

Hủy hóa đơn.

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua).

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập).

Xóa hóa đơn.

Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành.

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Quản lý phát hành hoá đơn