Mẫu hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Quản lý hóa đơn >

Mẫu hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quản lý danh sách các mẫu hoá đơn GTGT sẽ được doanh nghiệp đăng ký sử dụng với cơ quan thuế.

HDSD_QLHD_Mauhoadon_manhinhds

Trên tab Mẫu hoá đơn, kế toán có thể thực hiện các chức năng sau:

8 Tạo mẫu hoá đơn GTGT

Xem thêm

Các nghiệp vụ Quản lý hóa đơn

Tạo và thông báo phát hành hóa đơn tự in (hoặc điện tử) riêng của doanh nghiệp

Hủy hóa đơn

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đã lập và giao cho người mua)

Mất, cháy, hỏng hóa đơn (đối với hóa đơn đặt in chưa lập)

Xóa hóa đơn

Điều chỉnh lại thông tin trên hóa đơn đã phát hành

Giới thiệu chức năng chung trên thanh công cụ tại các phân hệ nghiệp vụ