Lập chứng bán hàng kiêm phiếu xuất và không kiêm phiếu xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Lập chứng bán hàng kiêm phiếu xuất và không kiêm phiếu xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi lập chứng từ hàng bán bị trả lại, phần mềm cho phép lựa chọn bán hàng kiêm phiếu nhập hoặc không kiêm phiếu nhập tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu nhập

Trên giao diện chứng từ hàng bán bị trả lại, tích chọn "Kiêm phiếu nhập kho", khi đó trên giao diện bán hàng có thêm tab Phiếu nhập, dưới chi tiết có thêm tab Giá vốn để nhập luôn được các thông tin của phiếu nhập

HDSD_BANHANG_Lapchungtukiemphieunhapkho_b1

Khi Cất và ghi sổ chứng từ bán hàng kiêm phiếu nhập thì phiếu nhập cũng sẽ được ghi sổ kho và hiển thị lên danh sách phiếu nhập của phân hệ kho.  Khi sửa/xóa phiếu nhập cũng chính là sửa/xóa chứng từ hàng bán bị trả lại và ngược lại

NOTE_iconnote 1. Khi lập chứng từ hàng bán trả lại  có tích chọn mục "Kiêm phiếu nhập kho" thì chương trình sẽ tự động lấy được các thông tin về kho, giá vốn lên các chứng từ và báo cáo có liên quan. Đặc biệt sẽ lấy được thông tin Giá vốn lên báo cáo Sổ chi tiết bán hàng.

2. Khi lập chứng từ hàng bán bị trả lại nếu tích chọn mục "Kiêm phiếu nhập kho” thì từ lần sau khi thêm mới các chứng từ hàng bán bị trả lại phần mềm tự động tích sẵn “Kiêm phiếu nhập kho” cho đơn vị, không cần phải chọn lại trên chứng từ.

Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng không kiêm phiếu nhập

Trên giao diện chứng từ hàng bán trả lại, không tích chọn "Kiêm phiếu nhập kho", khi đó trên giao diện chứng từ bán hàng không có thêm tab Phiếu nhập

HDSD_BANHANG_Lapchungtukiemphieunhapkho_b2

Lúc này chứng từ hàng bán trả lại và phiếu nhập là độc lập nhau, chỉ liên hệ với nhau bởi tham chiếu, vì vậy sửa chứng từ hàng bán trả lại cũng không ảnh hưởng đến phiếu nhập và ngược lại (giống như các phiên bản R10 về trước)

NOTE_iconnote 2. Một số ảnh hưởng đối với những khách hàng đang sử dụng từ phiên bản R10 trở về trước khi nâng cấp lên phiên bản R11

Nếu bản trước chứng từ trả lại hàng bán sinh phiếu nhập: Phiếu nhập và chứng từ trả lại hàng bán có cùng ngày hạch toán, đều đang ghi sổ, cùng khách hàng, hiển thị trên sổ, giống nhau hoàn toàn về chi tiết của chứng từ (số lượng dòng chi tiết, trên từng dòng chi tiết cùng Mã hàng, Tên hàng, Hàng khuyến mại, ĐVT, số lượng, Số lô, Hạn sử dụng, Đơn vị chính (ĐVC), Tỷ lệ chuyển đổi, Phép tính, Số lượng theo ĐVC, Khoản mục CP, Đơn vị, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán, Đối tượng THCP, Mã thống kê, Công trình, CP không hợp lý, Trường mở rộng x) thì khi chuyển đổi lên bản mới sẽ là trả lại hàng bán kiêm phiếu nhập

Nếu bản trước chứng từ trả lại hàng bán sinh ra phiếu nhập: Phiếu nhập và chứng từ trả lại hàng bán khác ngày hạch toán hoặc khác nhau về trình trạng ghi sổ hoặc khác nhau về chi tiết của chứng từ hoặc có chọn mã quy cách thì khi chuyển đổi lên bản mới sẽ là trả lại hàng bán không kiêm phiếu nhập, vẫn phải giữ được tham chiếu giữa 2 chứng từ (xem đối chiếu giữa trả lại hàng bán và nhập kho không bị ảnh hưởng)