Bán hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Bán hàng cho phép lập và in Báo giá, Đơn đặt hàng, Hóa đơn bán hàng...; cho phép giải quyết các nghiệp vụ như: Hàng bán trả lại, giảm giá hàng bán…; tự động tính lãi nợ cho những khoản nợ quá hạn, in thông báo công nợ đến từng khách hàng; cho phép in các báo cáo liên quan phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_BANHANG_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ bán hàng tại đây

Tại đây, kế toán có thể hạch toán các nghiệp vụ bán hàng sau:

Bán hàng theo báo giá

Bán hàng theo đơn đặt hàng

Bán hàng theo hợp đồng

Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước

Bán hàng có chiết khấu thương mại

Bán hàng xuất khẩu

Bán hàng thông qua các đại lý

Bán hàng tại đại lý bán đúng giá hưởng hoa hồng

Bán hàng thông qua các đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Bán hàng tại đơn vị nhận ủy thác xuất khẩu

Giảm giá hàng bán

Trả lại hàng bán

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Bán hàng