Báo cáo mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Mua hàng >

Báo cáo mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

1. Xem báo cáo tại phân hệ Mua hàng/Báo cáo phân tích:

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in các báo cáo mua hàng sau:

1.Tổng hợp mua hàng

2.Sổ chi tiết mua hàng

3.Sổ nhật ký mua hàng

4.Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp

5.Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp

6.Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn

7.Tình hình thực hiện đơn mua hàng

Cách thao tác

Tại phân hệ Mua hàng, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn icon_Chonbaocao

Chọn báo cáo cần xem tại mục Báo cáo

Muahang_formthamso_Sochitietmuahang

Nhấn nút Đồng ý

HDSD_MUAHANG_BaocaoMH_b1

NOTE_iconnote 1. Thao tác tương tự như trên để xem các báo cáo mua hàng khác như: Tổng hợp mua hàng, Sổ chi tiết mua hàng, Sổ nhật ký mua hàng, Tổng hợp công nợ phải trả nhà cung cấp, Chi tiết công nợ phải trả nhà cung cấp, Chi tiết công nợ phải trả theo hóa đơn, Tình hình thực hiện đơn mua hàng

  2.Để In các báo cáo mua hàng, trên màn hình giao diện báo cáo tương ứng, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng icon_In trên thanh công cụ, sau đó chọn In theo thiết lập Người ký và định dạng font sẵn có.

HDSD_MUAHANG_BaocaoMH_b2

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in.

2. Xem báo cáo tại cây Báo cáo/Mua hàng:

Tại cây Báo cáo/Mua hàng, ngoài các báo cáo trên còn có thêm các báo cáo sau:

1. Phân tích công nợ phải trả theo tuổi nợ.

2. Tình hình phân bổ chi phí mua hàng.

3. Đối chiếu chi phí mua trên chứng từ mua hàng và chứng từ chi phí.

4. Đối chiếu chứng từ công nợ phải trả và chứng từ thanh toán.

5. Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ phải trả.

Cách thao tác

Vào cây Báo cáo/Mua hàng, chọn báo cáo cần xem:

3-10-2016 1-57-10 PM

Sau khi khai báo tham số, báo cáo sẽ hiển thị:

3-10-2016 5-41-31 PM

 

Xem thêm

Các nghiệp vụ mua hàng

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho

Xem báo cáo