Mua hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ >

Mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Phân hệ Mua hàng cho phép lập và in Đơn mua hàng, Hóa đơn mua hàng, Hóa đơn mua dịch vụ,... Chức năng Trả tiền nhà cung cấp cho phép in được chứng từ trả tiền nhà cung cấp như Phiếu chi, Séc/Ủy nhiệm chi.... đồng thời, cho phép in các báo cáo liên quan phục vụ nhu cầu quản lý của doanh nghiệp.

Quy trình nghiệp vụ:

HDSD_MUAHANG_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ mua hàng tại đây

Tại đây, kế toán có thể hạch toán các nghiệp vụ mua hàng sau:

Mua hàng theo đơn mua hàng.

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho.

Mua hàng trong nước không qua kho.

Mua hàng nhập khẩu nhập kho.

Mua hàng nhập khẩu không qua kho.

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng.

Mua hàng có chiết khấu thương mại.

Hàng về trước hóa đơn về sau.

Hóa đơn về trước hàng về sau.

Mua dịch vụ.

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho.

Giảm giá hàng mua không qua kho.

Trả lại hàng đã mua về nhập kho.

Trả lại hàng đã mua không qua kho.

Xem thêm

Ẩn/hiện các tab trên phân hệ Mua hàng