Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ > Mua hàng >

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Định khoản

Nợ TK 111, 112, 331...          Số tiền hàng mua bị trả lại                    

Có TK 156                      

Có TK 133                       Thuế GTGT được khấu trừ (nếu có)

Mô tả nghiệp vụ

Khi hàng mua về nhập kho, phát hiện không đúng quy cách, phẩm chất như đã thỏa thuận ban đầu, thông thường sẽ có các hoạt động sau:

1.Công ty và nhà cung cấp sẽ thỏa thuận với nhau và lập biên bản về việc trả lại hàng.

2.Nhân viên mua hàng để nghị xuất kho để trả lại hàng.

3.Kế toán kho lập Phiếu xuất kho.

4.Thủ kho xuất kho hàng hóa và ghi Thẻ kho.

5.Nhân viên mua hàng yêu cầu kế toán bán hàng xuất hóa đơn cho số lượng hàng mua bị trả lại

6.Nhân viên mua hàng giao lại hàng cùng hóa hàng trả lại cho nhà cung cấp.

7.Kế toán hạch toán ghi giảm công nợ và hàng tồn kho

Ví dụ

Ngày 15/01/2015, doanh nghiệp phát hiện lô hàng đã mua ngày 10/01/2015 của công ty TNHH Minh Hương có 2 chiếc điện thoại NOKIA LUMIA 520 bị lỗi màn hình. Kế toán xuất hóa đơn và trả lại 02 điện thoại bị lỗi.

Xem phim hướng dẫn  

 

 

 

Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)

 

Hướng dẫn trên phần mềm

Nghiệp vụ "Trả lại hàng mua về nhập kho" được thực hiện trên phần mềm như sau:

Vai trò Kế toán mua hàng: sẽ hạch toán nghiệp vụ trả lại hàng mua về nhập kho

oVào phân hệ Mua hàng\tab Trả lại hàng mua, chọn chức năng Thêm.

oChọn chứng từ mua hàng có phát sinh hàng bị trả lại:

HDNV_MUAHANG_tralaihangdamuavenhapkho_b1

oHệ thống sẽ tự động lấy thông tin của nhà cung cấp và hàng hóa từ chứng từ mua hàng sang.

oLựa chọn phương thức giảm trừ cho chứng từ trả lại hàng là: Giảm trừ công nợ.

oTích chọn Trả lại hàng trong kho:

HDNV_MUAHANG_tralaihangdamuavenhapkho_b2

oNhập số lượng đối với các mặt hàng bị trả lại => với các mặt hàng không bị trả lại, kế toán nhấn chuột phải và chọn chức năng Xóa dòng chứng từ.

oSau khi khai báo xong chứng từ, nhấn Cất => khi đó hệ thống sẽ đồng thời sinh một bản ghi trên tab Xuất hóa đơn của phân hệ Bán hàng.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu chứng từ cần in.

NOTE_iconnote Trường hợp chọn phương thức giảm trừ là Thu tiền mặt, sau khi chứng từ được lập, Thủ quỹ sẽ đăng nhập vào phần mềm để thực hiện Ghi sổ cho các phiếu thu trong trường hợp trả lại hàng mua.

Vai trò Kế toán bán hàng: sẽ thực hiện xuất hóa đơn cho hàng mua bị trả lại

oVào phân hệ Bán hàng\tab Xuất hóa đơn.

oChọn chứng từ trả lại hàng mua, sau đó chọn chức năng Xem.

oChọn chức năng Cấp số hóa đơn trên thanh công cụ:

HDNV_MUAHANG_tralaihangdamuavenhapkho_b3

oKhai báo thông tin về mẫu số, ký hiệu hóa đơn và ngày hóa đơn, sau đó nhấn Đồng ý.

oChọn chức năng In trên thanh công cụ, sau đó chọn mẫu hóa đơn cần in.

NOTE_iconnote Số hóa đơn sẽ được hệ thống tự động đánh tăng dần, kế toán không sửa lại được.

Vai trò thủ kho: sẽ tiếp nhận yêu cầu xuất hàng trả lại, đồng thời thực hiện ghi sổ kho

oVào với vai trò Thủ kho, chọn tab Đề nghị nhập, xuất kho.

oChọn chứng từ xuất kho hàng mua trả lại, sau đó chọn chức năng Xem trên thanh công cụ:

HDNV_MUAHANG_tralaihangdamuavenhapkho_b4

oThủ kho thực hiện kiểm tra lại thông tin thực xuất so với chứng từ xuất kho => nếu sai lệch có thể ghi nguyên nhân vào phần Ghi chú.

oSau khi kiểm tra xong nhấn Ghi sổ, hệ thống sẽ tự động chuyển thông tin của chứng từ vào các báo cáo tồn kho liên quan của thủ kho.

NOTE_iconnote Thủ kho có thể thực hiện ghi sổ chứng từ xuất kho trả lại hàng mua ngay tại màn hình danh sách Đề nghị nhập, xuất kho bằng cách chọn chứng từ trên danh sách, sau đó chọn chức năng Ghi sổ trên thanh công cụ:

HDNV_MUAHANG_tralaihangdamuavenhapkho_b5