Mua hàng

Navigation:  5. Hướng dẫn nghiệp vụ >

Mua hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Quy trình nghiệp vụ

HDSD_MUAHANG_Quytrinh

Tải tất cả phim hướng dẫn các nghiệp vụ mua hàng tại đây

Hỗ trợ giải quyết các nghiệp vụ

Mua hàng theo đơn mua hàng

Mua hàng theo lệnh sản xuất

Mua hàng trong nước về nhập kho

Mua hàng trong nước không qua kho

Mua hàng nhập khẩu nhập kho

Mua hàng nhập khẩu không qua kho

Mua hàng có phát sinh chi phí mua hàng

Mua hàng có chiết khấu thương mại

Hàng về trước hóa đơn về sau

Hóa đơn về trước hàng về sau

Mua dịch vụ

Giảm giá hàng đã mua về nhập kho

Giảm giá hàng mua không qua kho

Trả lại hàng đã mua về nhập kho

Trả lại hàng đã mua không qua kho