Lập chứng bán hàng kiêm phiếu xuất và không kiêm phiếu xuất

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Lập chứng bán hàng kiêm phiếu xuất và không kiêm phiếu xuất

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Khi lập chứng từ bán hàng, phần mềm cho phép lựa chọn bán hàng kiêm phiếu xuất hoặc không kiêm phiếu xuất tùy theo nhu cầu của từng doanh nghiệp.

Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất

Trên giao diện chứng từ bán hàng, tích chọn "Kiêm phiếu xuất kho", khi đó trên giao diện bán hàng có thêm tab Phiếu xuất, dưới chi tiết có thêm tab Giá vốn để nhập luôn được các thông tin của phiếu xuất

HDSD_BANHANG_kiem_khongkiemphieuxuat_b1

Khi Cất và ghi sổ chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất thì phiếu xuất cũng sẽ được ghi sổ kho và hiển thị lên danh sách phiếu xuất của phân hệ kho. Khi  sửa/xóa phiếu xuất cũng chính là sửa/xóa chứng từ bán hàng và ngược lại

NOTE_iconnote 1. Khi lập chứng từ bán hàng có tích chọn mục "Kiêm phiếu xuất kho" thì chương trình sẽ tự động lấy được các thông tin về kho, giá vốn lên các chứng từ và báo cáo có liên quan. Đặc biệt sẽ lấy được thông tin Giá vốn lên báo cáo Sổ chi tiết bán hàng.

2. Khi lập chứng từ bán bàng tích chọn mục "Kiêm phiếu xuất kho” thì từ lần sau khi thêm mới các chứng từ bán hàng phần mềm tự động tích sẵn “Kiêm phiếu xuất kho” cho đơn vị mà không phải chọn lại trên chứng từ, vì vậy trên MISA SME.NET 2015 khi tạo dữ liệu không có tùy chọn Lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất hay không kiêm giống như MISA SME.NET 2012

Trường hợp khi lập chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất

Trên giao diện chứng từ bán hàng, không tích chọn "Kiêm phiếu xuất kho", khi đó trên giao diện bán hàng không có thêm tab Phiếu xuất

HDSD_BANHANG_kiem_khongkiemphieuxuat_b2

Lúc này chứng từ bán hàng và phiếu xuất là độc lập nhau, chỉ liên hệ với nhau bởi tham chiếu, vì vậy sửa chứng từ bán hàng cũng không ảnh hưởng đến phiếu xuất và ngược lại (giống như các phiên bản R7 về trước)

NOTE_iconnote 1. Đối với DN tính giá xuất kho theo phương pháp đích danh:

Nếu lập chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất, khi chọn mặt hàng xong, có thể nhấn F8 để chương trình sẽ tự động hiển thị giao diện chọn chứng từ nhập kho cho NSD chọn

Nếu lập chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất thì chương trình không cho phép chọn chứng từ nhập kho tại giao diện này. Khi nào lập phiếu xuất kho mới nhấn F8 để chương trình sẽ tự động hiển thị giao diện chọn chứng từ nhập kho để NSD chọn

2. Một số ảnh hưởng đối với những khách hàng đang sử dụng từ phiên bản R7 trở về trước khi nâng cấp lên phiên bản R8

Đối với các chứng từ bán hàng lập chọn từ phiếu xuất hoặc lập phiếu xuất chọn từ chứng từ bán hàng (chứng từ bán hàng và phiếu xuất độc lập nhau), khi chuyển lên bản R8 sẽ là chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất (tức là không tích chọn “Kiêm phiếu xuất”)

Đối với các chứng từ bán hàng sinh ra phiếu xuất, khi chuyển lên bản R8

oNếu Phiếu xuất và chứng từ bán hàng có cùng ngày hạch toán, giống nhau hoàn toàn về chi tiết của chứng từ (số lượng dòng chi tiết, trên từng dòng chi tiết cùng Mã hàng, Tên hàng, Hàng khuyến mại, ĐVT, số lượng, Số lô, Hạn sử dụng, Đơn vị chính (ĐVC), Tỷ lệ chuyển đổi, Phép tính, Số lượng theo ĐVC, Khoản mục CP, Đơn vị, Đơn đặt hàng, Hợp đồng bán, Đối tượng THCP, Mã thống kê, Công trình, Trường mở rộng) và trạng thái đều là đã ghi sổ thì khi chuyển lên phiên bản R8 sẽ là chứng từ bán hàng kiêm phiếu xuất.

oNếu Phiếu xuất và chứng từ bán hàng khác ngày hạch toán hoặc khác nhau về trình trạng ghi sổ hoặc khác nhau về chi tiết của chứng từ hoặc có chọn mã quy cách => Khi chuyển lên bản R8 sẽ là chứng từ bán hàng không kiêm phiếu xuất. Tuy nhiên, hai chứng từ này vẫn được tham chiếu qua lại, khi xem đối chiếu giữa bán hàng và xuất kho thì không bị ảnh hưởng.