Báo cáo bán hàng

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Báo cáo bán hàng

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Show/Hide Hidden Text

Cho phép chọn tham số để xem hoặc in các báo cáo bán hàng. Có thể xem báo cáo tại phân hệ Bán hàng \tab Báo cáo phân tích hoặc tại cây báo cáo\mục Bán hàng.

hmtoggle_plus1Báo cáo xem tại phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích

Tại phân hệ Bán hàng\tab Báo cáo phân tích có thể xem được các báo cáo sau:

 

1. Tổng hợp bán hàng (Kể từ phiên bản R15 phần mềm cho phép xem báo cáo này theo một số nhóm khách hàng hoặc vài khách hàng của từng nhóm. Thao tác chi tiết tham khảo tại đây)

2. Sổ chi tiết bán hàng

3. Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách

4. Sổ nhật ký bán hàng

5. Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng

6. Chi tiết công nợ phải thu khách hàng

7. Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn

8. Phân tích công nợ phải thu quá hạn

9. Phân tích công nợ phải thu trước hạn

10. Tình hình thực hiện đơn đặt hàng

11. Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo đơn hàng

12. Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn hàng

13. Báo cáo Tổng hợp thanh toán công nợ khách hàng

14. Báo cáo So sánh số lượng bán, doanh số theo thời gian (Bổ sung kể từ phiên bản R16. Thao tác chi tiết tham khảo Tại đây)

Cách thao tác

Tại phân hệ Bán hàng, chọn tab Báo cáo phân tích

Nhấn chọn icon_Chonbaocao

Chọn báo cáo cần xem tại mục Báo cáo

Banhang_Formthamso_Sochitietbanhang

Nhấn nút Đồng ý

HDSD_BANHANG_baocaobanhang_b2

NOTE_iconnote 1. Thao tác tương tự như trên để xem các báo cáo bán hàng khác như: Tổng hợp bán hàng, Sổ chi tiết bán hàng theo mã quy cách, Sổ nhật ký bán hàng, Tổng hợp công nợ phải thu khách hàng, Chi tiết công nợ phải thu khách hàng, Chi tiết công nợ phải thu theo hóa đơn, Tình hình thực hiện đơn đặt hàng, Báo cáo tổng hợp lãi lỗ theo đơn hàng, Báo cáo chi tiết lãi lỗ theo đơn hàng

  2.Để In các báo cáo bán hàng, trên màn hình giao diện báo cáo tương ứng, nhấn mũi tên bên phải biểu tượng icon_In trên thanh công cụ, sau đó chọn In theo thiết lập Người ký và định dạng font sẵn có.

HDSD_BANHANG_Baocaobanhang_b3

Trong trường hợp in theo định dạng font và thông tin Người ký theo ý muốn thì chọn Tùy chỉnh In, sau đó thực hiện thiết lập tùy chỉnh in theo mong muốn. Thao tác chi tiết tham khảo phần Tùy chỉnh in.

hmtoggle_plus1Các báo cáo chỉ xem được ở Cây báo cáo\mục Bán hàng

Tại cây báo cáo\ mục Bán hàng ngoài các báo cáo nói trên, có thể xem được các báo cáo sau đây

 

 

1.Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ

2.Thông báo công nợ

3.Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán

4.Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng

Cách thao tác

Vào cây báo cáo\mục Bán hàng, chọn báo cáo Tổng hợp công nợ phải thu theo nhóm khách hàng

Tinhnangmoi_R17_XemtongcongnophaithukhachhangHienthicanhomKHcha_khcon_b1

NOTE_iconnote 1. Thao tác tương tự như trên để xem các báo cáo bán hàng khác như: Biên bản đối chiếu và xác nhận công nợ, Thông báo công nợ, Đối chiếu chứng từ công nợ phải thu và chứng từ thanh toán

 

Xem thêm

Xem báo cáo