Đối chiếu hàng bán trả lại và nhập kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Đối chiếu hàng bán trả lại và nhập kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán đối chiếu giữa số lượng trên chứng từ bán hàng bị trả lại với chứng từ nhập kho hàng bán bị trả lại xem có khớp nhau hay không để có biện pháp xử lý chênh lệch.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối chiếu bán hàng trả lại và nhập kho:

HDSD_BANHANG_Doichieuhangtralai&nhapkho_b1

Thiết lập thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá cần đối chiếu và thời gian thực hiện đối chiếu, sau đó nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống sẽ tự động lấy các vật tư, hàng hoá được trả lại từ chứng từ hàng bán trả lại thuộc thời gian và nhóm đã chọn trên.

Nếu tích chọn Chỉ hiển thị mặt hàng chênh lệch, hệ thống sẽ chỉ hiển thị các vật tư hàng hoá có phát sinh chênh lệch giữa số lượng trả lại và số lượng nhập kho.

Trường hợp muốn xem chi tiết chứng từ nào dẫn đến sự chênh lệch đó, nhấn chọn link liên kết tại cột Mã VTHH hoặc cột Chi tiết đối chiếu:

HDSD_BANHANG_Doichieuhangbantralai&nhapkho_b2

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối chiếu chứng từ hàng bán trả lại với chứng từ nhập kho.

Xem thêm

Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá