Đối chiếu bán hàng và xuất kho

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Đối chiếu bán hàng và xuất kho

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán đối chiếu giữa số lượng trên chứng từ bán hàng với số lượng hàng xuất bán xem có khớp nhau hay không để có biện pháp xử lý chênh lêch.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối chiếu bán hàng và xuất kho:

HDSD_BANHANG_Doichieubanhang&xuatkho_b1

Thiết lập thông tin về nhóm vật tư, hàng hoá cần đối chiếu và thời gian thực hiện đối chiếu, sau đó nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống sẽ tự động lấy các vật tư, hàng hoá được bán hoặc xuất kho thuộc thời gian và nhóm đã chọn trên.

Nếu tích chọn Chỉ hiển thị mặt hàng chênh lệch, hệ thống sẽ chỉ hiển thị các vật tư hàng hoá có phát sinh chênh lệch giữa số lượng đã bán và số lượng xuất kho.

Trường hợp muốn xem chi tiết chứng từ nào dẫn đến sự chênh lệch đó, nhấn chọn link liên kết tại cột Mã VTHH hoặc cột Chi tiết đối chiếu:

HDSD_BANHANG_Doichieubanhang&xuatkho_b2

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối chiếu chứng từ bán hàng với chứng từ xuất kho.

Xem thêm

Tìm nhanh nhóm vật tư, hàng hoá