Đối chiếu bán hàng và hoá đơn

Navigation:  6. Hướng dẫn sử dụng chức năng > Menu Nghiệp vụ > Bán hàng >

Đối chiếu bán hàng và hoá đơn

Previous pageReturn to chapter overviewNext page

Hỗ trợ kế toán đối chiếu tiền hàng, tiền chiết khấu, tiền thuế và tổng tiền thanh toán giữa chứng từ bán hàng với hoá đơn bán hàng xem có khớp nhau hay không để có biện pháp xử lý chênh lêch.

Cách thao tác

Vào menu Nghiệp vụ\Bán hàng\Đối chiếu bán hàng và hoá đơn:

Doi_chieu_ban_hang_va_hoa_don_01

Thiết lập thông tin thời gian và loại tiền để thực hiện đối chiếu, sau đó nhấn Lấy dữ liệu => hệ thống sẽ tự động lấy thông tin khách hàng có phát sinh chứng từ bán hàng hoặc hoá đơn bán hàng thuộc thời gian và loại tiền đã chọn trên.

Nếu tích chọn Chỉ hiển thị các chứng từ có chênh lệch, hệ thống sẽ chỉ hiển thị các các khách hàng có phát sinh chênh lệch (tiền hàng chiết khấu, tiền thuế và tổng tiền thanh toán) giữa chứng từ bán hàng và hoá đơn bán hàng.

Trường hợp muốn xem chi tiết chứng từ nào dẫn đến sự chênh lệch đó, nhấn chọn link liên kết tại cột Mã khách hàng hoặc cột Chi tiết đối chiếu:

Doi_chieu_ban_hang_va_hoa_don_02

Sau khi kiểm tra xong, nhấn Đóng để kết thúc chức năng đối chiếu chứng từ bán hàng với hoá đơn bán hàng.

Xem thêm

Tìm nhanh loại tiền